ALGEMENE VOORWAARDEN

Version: April 2016


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en verhuur van goederen zowel stoffelijk als niet stoffelijk van aard, diensten en leveringen, alsook die inkopen van goederen, dewelke hierna als ‘asset(s)’ geduid worden, door Xeptor en Xeptor IT Distribution, handelsnamen van Xeptor B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr. 70449740 hierna te noemen Xeptor en/of de (dochter)ondernemingen die aan haar verbonden zijn als beschreven in het Burgerlijk wetboek boek 2 art. 24 a t/m 24 b, aan derden gedaan, op alle door Xeptor in opdracht van wederpartij verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Xeptor met derden aangegaan.


1.2 Onder de hier in deze voorwaarden genoemde ‘wederpartij’ dienen koper, huurder, opdrachtgever, gebruiker , alsmede de verkoper van “Assets” als beschreven in appendix 8 te worden verstaan.


1.3 a. Xeptor heeft verschillende bedrijfsactiviteiten op het gebied van automatisering en communicatietechnologie. Het karakter van de verschillende activiteiten draagt in zich dat deze algemene voorwaarden opgebouwd zijn uit een gemeenschappelijk gedeelte en een verbijzonderd gedeelte zijnde de appendices.

b. In de appendices worden ten behoeve van verschillende activiteiten met betrekking tot een aantal artikelen in deze voorwaarden bepalingen toegevoegd. Voor zover deze toegevoegde bepalingen afwijken van wat er in het gemeenschappelijke gedeelte daarover is opgenomen prevaleren de afwijkende bepalingen in de betreffende appendix.

c. In een aantal bepalingen in de appendices zijn verbijzonderingen opgenomen ten opzichte van dat wat in het gemeenschappelijke gedeelte generaal is bepaald. Deze verbijzonderingen dienen onder meer gelezen te worden als voorbeelden, maar daartoe niet beperkt, die de aanvullende werking van hetgeen in het gemeenschappelijke deel door Xeptor wordt gesteld niet in de weg staan. Evenmin beperken zij niet de rechten van Xeptor daar waar die niet in deze voorwaarden beschreven staan.


1.4 Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.


1.5 Door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn bij alle tussen wederpartij en Xeptor gesloten en nog te sluiten overeenkomsten de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde en/of op enig moment ingebrachte algemene voorwaarden op het gebied van inkoop en/of anderszins uitgesloten.


1.6 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden in aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, door Xeptor te eniger tijd toegepast/toegestaan geven wederpartij nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.


1.7 Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Xeptor daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2 :AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven en voorcalculaties van Xeptor zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukke- lijk schriftelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Xeptor gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.


2.2 De door Xeptor in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

2.3 Xeptor is aan deze bij sub 2.1 en 2.2 geduide opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


2.4 Alle aanbiedingen van wederpartij zijn definitief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


2.5 Xeptor behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en bestellingen van wederpartij zonder opgave van redenen te weigeren, deze alleen onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.


ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Xeptor, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin van het woord.


3.2 a. Alle met Xeptor gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Xeptor, dan wel doordat Xeptor met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

b. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Xeptor eerst, nadat en voor zover deze door Xeptor zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

c. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Xeptor gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben genomen, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd.

d. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Xeptor met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

e. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Xeptor overeenkomsten sluiten.


3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Xeptor te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Xeptor hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Xeptor zou kunnen doen ontstaan.


3.4 Xeptor is gerechtigd de met wederpartij gesloten overeenkomsten te vervreemden en/of te bezwaren zonder dat zij daarbij de toestemming van wederpartij nodig heeft. Een dergelijk handelen is wederpartij niet toegestaan.


3.5 Daar waar Xeptor met wederpartij overeenkomt een dienst aan hem te leveren betreft deze dienst een inspanningsverplichting.


3.6 Xeptor is vrij in haar keuze door wie zij de met wederpartij overeengekomen dienst laat verrichten. Zij is eveneens vrij in haar keuze deze persoon of personen en/of derde partij naar believen te vervangen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


3.7 In het geval dat Xeptor als onderdeel van een overeenkomst aan wederpartij apparatuur en/of programmatuur levert en/of beschikbaar stelt, waarop door derden aan haar verleende licenties

toepasselijk zijn, is de wederpartij onderworpen aan alle bepalingen van die licenties en vrijwaart hij Xeptor tegen alle gevolgen van gebruik van die apparatuur en/of programmatuur strijdig met de bepalingen van die licenties.


3.8 In het geval dat Xeptor als onderdeel van een overeenkomst voor en/of door Xeptor ontwikkelde toepassingen op apparatuur en/of in programmatuur aan wederpartij levert en/of beschikbaar stelt, of waarvan de wederpartij anderszins kennis neemt, mogen deze door en/of zijdens wederpartij niet anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de apparatuur en/of programmatuur hem is geleverd en/of ter beschikking is gesteld. Deze toepassingen mogen door wederpartij op geen enkele wijze verveelvoudigd of verspreid worden anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Xeptor.


ARTIKEL 4 : AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Xeptor is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect, het gevolg is van het niet beantwoorden van de door haar en/of zijdens haar geleverde zaken en/of diensten, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve is Xeptor jegens wederpartij eveneens op geen enkele wijze aansprakelijk, bij het in gebreke blijven van haar leveranciers en is zij ook niet aansprakelijk bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.


4.2 Voor zover wederpartij, dan wel de door hem ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Xeptor en wederpartij, is Xeptor op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.


4.3 Indien Xeptor wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van Euro 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd Euro).


4.4 Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Xeptor niet op.


4.5 Voorwaarde voor het in ter beoordeling in behandeling nemen van verzoek tot schadevergoeding is dat wederpartij het ontstaan van schade direct en onverwijld schriftelijk, aangetekend en op voldoende gedetailleerde wijze aan Xeptor meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding van de wederpartij jegens Xeptor vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de schade, dan wel nadat deze redelijker wijze ontdekt had kunnen worden.


ARTIKEL 5: LEVERTIJDENPLAATSVANLEVERING

5.1 De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertijd en/of levertermijn van de door en/of zijdens Xeptor te leveren goederen en/of diensten is een grove indicatie van het streefmoment voor levering/realisatie en/of oplevering. Xeptor streeft er naar deze zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zij is voor haar niet bindend.


5.2 a. Overschrijding, al dan niet ruimschoots, van de levertijd en/of levertermijn, door Xeptor welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien

b. Bij excessieve overschrijding van de levertijd en/of levertermijn, evenwel zulks ter beoordeling van

Xeptor, zal Xeptor in nader overleg treden met wederpartij.


5.3 a. Levering door en/of zijdens Xeptor geschiedt af het bedrijf van Xeptor of een andere door Xeptor te bepalen plaats. Dit geldt ook wanneer er sprake is van niet stoffelijke producten zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, bij digitale communicatie.

Xeptor is gerechtigd om bij overdracht van de door haar aan en/of zijdens wederpartij te leveren goederen de overlegging van een geldig identiteitsbewijs van de ontvangstnemer, zijnde de wederpartij of de door hem ingeschakelde derde, te verlangen. Xeptor is daarbij tevens gerechtigd om ten behoeve van haar administratie daarvan een kopie te maken en te archiveren.

b. Alle leveringen door wederpartij daarentegen geschieden franco aan het bedrijf van Xeptor en/of een andere door Xeptor te bepalen plaats.


5.4 a. Wanneer de door Xeptor bij levering aangeboden goederen of diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet in ontvangst worden genomen, dan is wederpartij automatisch in verzuim en staan de aangeboden goederen en/of diensten gedurende 8 dagen voor rekening en risico ter beschikking van wederpartij. Na genoemde periode heeft Xeptor, ter compensatie van de door haar geleden en nog te lijden schade, het recht om het totaalbedrag dat wederpartij ter zake de litigieuze transactie bij tijdige nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met alle dientengevolge door wederpartij veroorzaakte kosten en achterstallige rente op wederpartij te verhalen, zonder dat dit nog enige nadere ingebrekestelling en/of leveringsplicht van de litigieuze goederen behoeft.

b. Ongeacht of Xeptor gebruik maakt van haar voornoemd recht op compensatie van geleden en/of te lijden schade heeft zij, enkel door het verloop van de voornoemde beschikbaarheidstermijn van 8 dagen, het recht om vrijelijk over de litigieuze goederen te beschikken en deze al dan niet te vervreemden.


5.5 Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de bij of zijdens hem te gebruiken ruimte voor de met Xeptor overeengekomen dienstverlening op een adequate wijze is toegerust om een voorspoedige levering en/of installatie door Xeptor mogelijk te maken. Is er van de hier voornoemde omstandigheden geen sprake, geheel of gedeeltelijk, dan is Xeptor gerechtigd het bepaalde in art. 10 van het gemeenschappelijke gedeelte toe te passen, dan wel wederpartij de kosten van de opgelopen vertraging en/of de te verrichte aanpassingen in rekening te brengen.


ARTIKEL 6: TRANSPORTENTRANSPORTRISICO

6.1 De wijze van transport en de keuze van het transportmiddel is aan Xeptor.


6.2 a. Het transport van de bij Xeptor bestelde, gerepareerde en/of onderhouden goederen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen..

b. Het transport van goederen van wederpartij aan Xeptor, ook in het geval van Assets-aankopen als beschreven in appendix 8, geschiedt eveneens voor rekening en risico van wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen..

c. Ook wanneer Xeptor het transport heeft geregeld en de kosten van het transport door Xeptor worden voorgeschoten en/of worden gedragen, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.


6.3 Wederpartij draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het object waar de goederen/diensten door en/of zijdens Xeptor dienen te worden geleverd en/of te worden opgehaald. Indien het object, zulks naar oordeel van Xeptor, niet goed bereikbaar is kan Xeptor door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze worden verplicht de goederen alsnog te leveren.

Werkt Xeptor echter alsnog mee aan de levering van de goederen, dan is Xeptor gerechtigd om de meerkosten die zij daarvoor moet maken aan wederpartij in rekening te brengen.


6.4 a. De aan wederpartij te leveren goederen worden uitsluitend op begane grond afgeleverd. De bij wederpartij door Xeptor op te halen goederen dienen op het tijdstip van ophalen goed bereikbaar op de begane grond gereed te staan.

b. Indien goederen anders dan op de begane grond dienen te worden bezorgd dan wel te worden opgehaald kan Xeptor daar door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze toe worden verplicht.

Indien Xeptor er aan meewerkt om anders dan op de begane grond te leveren dan wel op te halen dan is zij gerechtigd om de daaraan verbonden extra kosten aan wederpartij in rekening te brengen en zijn de risico’s eveneens geheel voor rekening van wederpartij.

c. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering dan wel het ophalen niet aanwezig is en/of niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, dan wel ter beschikking te stellen of anderszins daarop in gebreke blijft, dan heeft Xeptor het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht, dan wel leverplicht van wederpartij op het door de vervoerder dan wel Xeptor opgegeven adres. Dit nadat wederpartij middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld. De hieraan verbonden extra kosten zijn geheel voor rekening van wederpartij.


6.5 a. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

b. Door ondertekening zonder aantekening van protest van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Xeptor/vervoerder, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

c. Indien wederpartij de goederen in ontvangst neemt, maar verzuimt het ontvangstbewijs verstrekt door of namens Xeptor/vervoerder te ondertekenen, verklaart wederpartij daarmede de goederen in goede staat te hebben ontvangen.


6.6 Indien Xeptor aan wederpartij toestaat om de door Xeptor en/of zijdens haar geleverde goederen geheel of gedeeltelijk aan haar en/of aan haar leverancier te mogen retourneren, dan is dit enkel toegestaan op basis van de “RMA en condities”, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Xeptor is gerechtigd de inhoud van de “RMA en condities” procedure eerst voorafgaand aan de retournering kenbaar te maken, zonder dat dit de toepasselijkheid van deze bepaling in de weg staat. Alsdan is deze bepaling evenmin voor vernietiging vatbaar.


6.7 a. Indien wederpartij goederen strijdig met de “RMA en condities” retourneert, dan heeft Xeptor het recht de ontvangst daarvan te weigeren of ze alsnog in ontvangst te nemen zonder dat wederpartij daaraan ook maar enig recht mag ontlenen.

b. Xeptor heeft het recht om de goederen in het geval van sub 6.7a ter meerdere zekerheid onder zich te houden, het recht om deze goederen alsnog op kosten en risico van wederpartij wederom aan hem te zenden, het recht om deze goederen voor afhaling aan wederpartij aan te bieden, al dan niet na betaling door wederpartij van haar openstaande vorderingen op hem en Xeptor heeft het recht om na verloop van 4 weken indien wederpartij in enig opzicht jegens haar in gebreke is gebleven de geretourneerde goederen te verkopen, te vervreemden dan wel te (laten) vernietigen.


ARTIKEL 7: PRIJZENENKOSTEN

7.1 a. Voor iedere opdracht stelt Xeptor afzonderlijk een prijs of een tarief in Euro’s vast, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Xeptor te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.

c. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Xeptor gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Xeptor is eveneens gerechtigd om de prijs bij lopende overeenkomsten op enig moment, zulks te harer keuze, aan te passen met een inflatiecorrectie volgens de Nederlandse of de Europese consumentenprijsindex CPI.


7.2 Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van de overheid en/of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies, etc.


7.3 Xeptor is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.


7.4 Xeptor behoudt zich het recht voor afhaal- en/of verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Xeptor toegezonden facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.


8.2 Betaling van huursommen geschiedt uitsluitend voor aanvang van de huurperiode, met een maximum betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen


8.3 Xeptor is bevoegd haar opeisbare vorderingen, met inbegrip van meerwerk, jegens wederpartij te verrekenen met opeisbare schulden aan wederpartij, of een andere entiteit behorende bij de groep of organisatie van wederpartij. Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.


8.4 Facturen van wederpartij en/of zijdens wederpartij die Xeptor later dan zes maanden na aflevering van de producten van wederpartij ontvangt worden niet geaccepteerd. Door verloop van de in dit lid vermelde periode vervalt het recht van wederpartij op betaling.


8.5 Xeptor is gerechtigd om orders die in gedeelten worden uitgevoerd, ook per zulke gedeelten te factureren en de betaling ervan overeenkomstig het hiervoor bij art. 8 gestelde te verlangen.


8.6 Indien wederpartij machtiging heeft gegeven het totaalbedrag van de bestelling automatisch van zijn rekening te incasseren, dan betreft dit een eenmalige en onherroepelijke incasso-opdracht. Echter bij mislukken van de incasso is Xeptor gerechtigd voor rekening van de wederpartij een hernieuwde incasso- opdracht te plaatsen.


8.7 Indien de kredietwaardigheid van wederpartij daartoe aanleiding geeft, heeft Xeptor het recht nadere zekerheid te verlangen. Zolang die zekerheid door wederpartij niet wordt gegeven heeft Xeptor het recht de werkzaamheden en/of de levering op te schorten, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.


8.8 Kortingen door Xeptor kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Xeptor en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen door en/of zijdens wederpartij geen beroep worden gedaan.


ARTIKEL 9: RECLAMES

9.1 a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen door Xeptor, als op de door haar verleende diensten en op haar factuurbedragen, dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de respectievelijke goederen, diensten en/of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Xeptor te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben.


b. Daar waar is overeengekomen, dat het transportrisico bij Xeptor ligt, dienen de reclames als gevolg van het transport van de geleverde goederen door en/of zijdens wederpartij binnen 2 werkdagen te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Voor zover de schade geacht wordt terstond bij het in ontvangst nemen zichtbaar te zijn, dient de schade tevens vermeld te zijn op een door of zijdens wederpartij getekende vrachtbrief/afleverbewijs.


9.2 Voor zover er bij de ingediende reclame sprake is van het retour zenden van goederen zijn daarop de “RMA en condities” van Xeptor van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De “RMA en condities” treft wederpartij in de appendix van de “RMA en condities” in deze voorwaarden aan. Deze condities zijn tevens bij Xeptor opvraagbaar.


9.3 Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

9.4 Aan het in behandeling nemen van een reclame, en/of het goedkeuren van de RMA-aanvraag door Xeptor kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Het reclameren ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Xeptor.


9.5 Wederpartij is niet alleen verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende zaken en/of diensten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade, maar ook gehouden om direct op eerste verzoek binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen volledige medewerking aan Xeptor te verlenen bij de afwikkeling van de reclame.


9.6 Reclames van wederpartij ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als onder meer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen 5 dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Xeptor te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van wederpartij vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.


9.7 Wanneer ingediende reclames van wederpartij niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Xeptor kan alsdan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm voor de gepretendeerde reclame en de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld.


9.8 Wanneer Xeptor van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling, in relatie tot de waarde van het klachtwaardig geleverde, uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, ofwel het geleverde deugdelijk te herstellen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Xeptor het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Xeptor.


9.9 Xeptor is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Xeptor, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.


9.10 Xeptor heeft het recht om retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn te weigeren. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden, uitsluitend onder de toepasselijkheid van de “RMA condities” (zie art. 6.6 en 6.7) en voor zijn rekening en risico.


9.11 Xeptor heeft het recht wederpartij kosten in rekening te brengen voor de extra kosten die zij gemaakt heeft met betrekking tot het behandelen van onterecht door haar en/of zijdens haar ingediende reclames.


ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDINGENOPSCHORTING

10.1 Xeptor heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot een, meerdere en/of alle door Xeptor uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden en/of uit andere hoofde, te voldoen, om haar verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden, zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Xeptor toekomende rechten.


10.2 Xeptor heeft dit recht als bij 10.1 genoemd ook, indien er bij wederpartij sprake is van; strafbare handelingen die de zakelijke relatie met Xeptor alsmede de goede naam en faam van Xeptor beïnvloeden,

een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten, beslaglegging, dan wel een, naar de maatstaven van Xeptor, dreiging van één of meerdere van deze omstandigheden met inbegrip van een belastingachterstand. Alle vorderingen van Xeptor op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar, zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft.


10.3 Indien wederpartij de door hem met Xeptor gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Xeptor gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Xeptor, annulering/ontbindingskosten verschuldigd van minimaal 30% van de financiële waarde van de overeenkomst.

Xeptor heeft dit recht ook bij omstandigheden als genoemd bij 10.1.


10.4 Bij annulering dan wel ontbinding van verhuur- en/of abonnementsovereenkomsten is wederpartij minimaal de resterende termijnen uit de litigieuze overeenkomst verschuldigd met een minimum van 50% van de oorspronkelijke financiële waarde van de overeenkomst.


10.5 Xeptor heeft in alle in art. 10 genoemde gevallen bovendien het recht om alle door haar en/of zijdens haar op enige wijze en/of in enige vorm geleden en/of nog te lijden schade op wederpartij te verhalen.


10.6 Xeptor kan in alle in artikel 10 genoemde gevallen door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor alle directe en indirecte gevolgen die men bij alle door dit artikel ingegeven handelingen van Xeptor ondervindt.


10.7 Xeptor heeft het recht de uitvoering van de met wederpartij gesloten overeenkomst voort te zetten, dan wel de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten tot na het moment van haar goedkeuring, voor zover de uitvoering en/of voortzetting dit naar haar inzicht behoeft.


ARTIKEL 11: VERGOEDINGBIJTELATE-OFNIET-BETALING

11.1 Indien de betaling van de door Xeptor toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn vanaf de factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.


11.2 Xeptor, heeft bij te late- of niet-betaling het recht om de wederpartij, zonder nadere ingebrekestelling, over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Dit onverminderd de aan Xeptor verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incasso- kosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van Euro 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig Euro) bij wederpartij in rekening te brengen.


11.3 Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet bepaald heeft, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.


ARTIKEL 12: VOORBEHOUDVANEIGENDOM

12.1 Zolang een wederpartij aan Xeptor geen volledige betaling van alle door Xeptor aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven alle geleverde goederen het onbetwiste eigendom van Xeptor.


12.2 De wederpartij is gehouden voor zorgvuldige behandeling van het geleverde zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht het geleverde anders dan na schriftelijke

toestemming van Xeptor te verkopen en/of doorleveren, bezwaren, verhuren, in gebruik te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Xeptor heeft voldaan.


12.3 Indien en zolang Xeptor eigenaar van het geleverde is, zal wederpartij Xeptor onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer het geleverde in beslag wordt en/of dreigt te worden genomen, of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het geleverde. Bovendien zal wederpartij Xeptor (in dat geval) mededelen waar het geleverde, waarvan Xeptor eigenaar is, zich bevindt. Bij beslag of (voorlopige) surseance van betaling zal wederpartij onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms-)rechten van Xeptor. Wederpartij staat er voor in dat een beslag op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven.


12.4 Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Xeptor zonder nadere ingebrekestelling gerech- tigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Xeptor zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Xeptor geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..


12.5 Bij terugname van onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen die informatie dragende eigenschappen bezitten is Xeptor door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het verlies van de daarop aanwezige informatie, software, programmatuur en dergelijke. Evenmin is zij gehouden deze informatie op te slaan en/of te bewaren. Xeptor heeft het recht om, zonder ook maar op enigerlei wijze jegens wederpartij of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden te kunnen worden, op ieder haar gewenst moment, de daarop aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of te vernietigen.


12.6 Xeptor behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden, ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur, databestanden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Xeptor heeft voldaan.


12.7 Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Xeptor het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren, zonder wederpartij vooraf in kennis te moeten stellen.


ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 Overmacht ontslaat Xeptor van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Xeptor, zoals maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Xeptor is van haar verplichtin- gen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..


13.2 In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Xeptor gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter beoordeling van Xeptor, zonder dat Xeptor ook maar op enigerlei wijze door of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden kan worden. Wederpartij zal van de ten deze door Xeptor genomen beslissing

schriftelijk bericht ontvangen.


ARTIKEL 14: INTELLECTUELE-INDUSTRIËLE-EIGENDOMSRECHTEN, BEELDRECHTENENONTWERPBESCHERMING

14.1 De intellectuele- industriële- eigendomsrechten, beeldrechten en ontwerpbescherming van alle door Xeptor met inbegrip van de ten behoeve van wederpartij vervaardigde producten en diensten etc. behoren Xeptor toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën, geheel/of ten dele, van Xeptor is ten strengste verboden, tenzij Xeptor hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Xeptor, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.


14.2 Overdracht van een recht van intellectueel eigendom door Xeptor aan wederpartij kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk plaatsvinden.


14.3 Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectueel eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op wederpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van Xeptor niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende, onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen etc. zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast dit het recht van Xeptor aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de wederpartij zijn of worden gedaan.


14.4 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de op de overeenkomst ontwikkelde of aan wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Xeptor, diens licentiegever of diens toeleverancier. Wederpartij verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijke tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.


14.5 Wederpartij zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten merken handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.


14.6 Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Wederpartij vrijwaart Xeptor tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.


14.7 Xeptor is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen.


14.8 Indien wederpartij zich niet aan het onder hiervoor bij 14.1 t/m 14.7 gestelde houdt, maakt Xeptor zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal Euro 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd Euro) per dag, of een gedeelte daarvan, dat die overtre- ding voortduurt. Voorgaande onverminderd alle overige rechten zoals het recht op het verhalen van schade op wederpartij en/of de aan hem te relateren derde.


ARTIKEL 15: PRIVACY,VERTROUWELIJKHEID,BEVEILIGING,NON-OVERNAME

15.1 Wederpartij verleent Xeptor de bevoegdheid eventueel verstrekte persoonsgegevens te verzamelen,

te gebruiken, op te slaan en over te dragen ten behoeve van het door haar voldoen aan haar verplichtingen ingevolge wet of overeenkomst en vrijwaart Xeptor voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in een persoonsregistratie waarvoor wederpartij op grond van de wet of anderszins verantwoordelijk is.


15.2 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Xeptor verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij wederpartij. In het kader van haar normale bedrijfsactiviteiten kan Xeptor deze gegevens overbrengen naar andere verbonden entiteiten of aan andere relevante zakelijke partners die alsdan inzage in deze gegevens kunnen hebben. Wederpartij staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de betrokken gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maakt/maken op enig recht van een derde. Wederpartij vrijwaart Xeptor tegen elke rechtsvordering van derden in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.


15.3 Xeptor is gerechtigd wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen en de toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg. Xeptor is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Xeptor.


15.4 Indien Xeptor op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, staat Xeptor er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Xeptor kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden wanneer de informatiebeveiliging ontoereikend is gebleken.


15.5 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle van Xeptor ontvangen gegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Wanneer wederpartij vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op een adequate wijze beveiligen. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.


15.6 Bij overtreding van hetgeen in 15.5 is bepaald, is de wederpartij gehouden tot het vergoeden van de hieruit voorvloeiende schade. Bovendien is wederpartij per overtreding een direct opeisbare boete van Euro 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) verschuldigd. Per dag dat de overtreding voortduurt, verbeurt wederpartij een som van Euro 5.000,00 (vijfduizend Euro) aan Xeptor.


15.7 Wederpartij is niet gerechtigd om tijdens de duur van de overeenkomst en/of de zakelijke relatie tussen Xeptor en wederpartij en binnen 1 jaar aansluitend daarna pogingen te ondernemen, ook niet via derden, om de persoon/personen die namens Xeptor ten behoeve van wederpartij werkzaamheden verricht voor deze en/of min of meer soortgelijke werkzaamheden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xeptor aan zich te binden en/of aan een aan hem gelieerd bedrijf/instelling/entiteit; niet als werknemer en niet als zelfstandige en ook niet wanneer deze door een derde als gedetacheerde ter beschikking wordt gesteld op straffe, van één jaarsalaris, met een minimum van Euro 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) plus Euro 5.000,00 (vijfduizend Euro) per dag dat de overtreding voortduurt de welke terstond op het moment van constatering, zonder rechterlijke tussenkomst, door Xeptor opeisbaar is zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft.

Dit overigens onverminderd de overige rechten en aanspraken bijvoorbeeld het verhaal van geleden en nog te lijden schade, maar daartoe niet beperkt die Xeptor op wederpartij kan doen gelden en onverminderd de rechten die Xeptor op deze persoon kan doen gelden.


ARTIKEL 16: GARANTIES

16.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Xeptor voor door haar geleverde zaken slechts die garantie die zij van de fabrikant c.q. toeleverancier (verder fabrikant) heeft verkregen. In die gevallen wordt aan wederpartij garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule, van fabrikant, die bij de producten zijn mede geleverd. De wederpartij dient zich voor een beroep op een dergelijke “Fabrieksgarantie” te wenden tot de fabrikant.

16.2 Voor zover fabrikant met Xeptor is overeengekomen de afhandeling van de garantie (deels) via Xeptor te laten uitvoeren, dan wel Xeptor met wederpartij uitdrukkelijk is overeengekomen, dat Xeptor eventuele beroepen op Fabrieksgarantie namens wederpartij met de fabrikant regelt en wederpartij zich conform de “RMA en condities” tot Xeptor wendt, zal Xeptor slechts als intermediair tussen wederpartij en de fabrikant optreden. In deze gevallen zijn de “RMA en condities” als beschreven in appendix 9 van toepassing. Xeptor draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de duur en/of kwaliteit van de Fabrieksgarantie.


16.3 Wordt er direct vanuit Xeptor garantie aan wederpartij verleend, dan kan daar alleen sprake van zijn wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door Xeptor met wederpartij is overeengekomen.

In dat geval zijn daarop de garantievoorwaarden als beschreven in appendix 10 van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld middels de bij het garantiebewijs van Xeptor geleverde garantiebepalingen alsdan functioneren de in appendix 10 genoemde voorwaarden in aanvulling daarop. In het geval van tegenstrijdigheden prevaleren de bepalingen in het garantiebewijs.


16.4 Daar waar er sprake is van Fabrieksgarantie en wederpartij doet daar een beroep op, dan kan eerst na definitieve vaststelling van de aard van de klacht door of zijdens de garantieverstrekker worden bepaald of de klacht op het geleverde product onder de toepasselijkheid van de Fabrieksgarantie valt.


16.5 Valt de klacht niet onder de toepasselijkheid van de Fabrieksgarantie en Xeptor heeft op verzoek van en/of zijdens wederpartij dan wel van en/of zijdens de fabrikant voorafgaand aan de definitieve vaststelling vervangende producten aan wederpartij geleverd, dan heeft Xeptor het recht om over de duur dat wederpartij het vervangende product onder zich heeft, met inbegrip van het retourtransport, wederpartij daarvoor kosten in rekening te brengen, welke gelijk liggen aan de normaal voor dat product geldende huurpenningen bij Xeptor.


ARTIKEL 17: PROEF-EN/OFZICHTZENDINGEN

17.1 Uitsluitend indien Xeptor dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Xeptor aangeboden en afgeleverde goederen beschouwd worden als proef- en of zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Xeptor aan te geven doeleinden.

Voor deze goederen geldt dat ze door Xeptor in bruikleen aan wederpartij zijn verstrekt, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


17.2 Wederpartij is verplicht om de door haar onder de toepasselijkheid van dit artikel ontvangen goederen op eerste verzoek van Xeptor, met in achtneming van de te dezer zake door haar met wederpartij gesloten overeenkomst en/of kennisgeving door Xeptor, aan Xeptor te retourneren. Ook hier geldt dat de goederen alsdan onder de “RMA en condities” aan Xeptor dienen te worden geretourneerd en dat het retour zenden geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.


17.3 Indien wederpartij de hiervoor bij artikel 17 bedoelde goederen niet binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen dan wel niet binnen de met Xeptor uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen termijn heeft geretourneerd, heeft Xeptor het recht om de betreffende goederen als aan wederpartij verkocht te mogen beschouwen en deze wederpartij tegen nieuwwaarde te factureren.


ARTIKEL 18: TOEPASSELIJKRECHTENBEVOEGDERECHTER

18.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Xeptor te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.


18.2 Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Xeptor.

18.3 Het staat Xeptor evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij gevestigd is. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder 18.2 gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij.


18.4 Xeptor heeft daarnaast het recht om zich op ieder door haar gewenst moment te mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. In dat geval zal de rechtbank van het rechtsgebied waar Xeptor is gevestigd bevoegd zijn dienovereenkomstig te oordelen. Xeptor behoeft wederpartij hierover niet vooraf in kennis te stellen.


18.5 Indien enig artikel of sub. artikel van deze “Algemene Voorwaarden” strijdig is met de wet en/of dwingend recht en daardoor geen werking heeft, dan wel dat het niet door Xeptor wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

APPENDICESALGEMEEN:

a. Xeptor verwijst naar het door haar gestelde bij artikel 1.3 aangaande de toepasselijkheid.


b. De activiteiten die in de appendices zijn opgenomen betreffen:


1. Dienstverlening

2. Detachering en consultancy

3. Reparatie, onderhoud en support

4. Software en/of programmatuur

5. Software as a service

6. Cloudoplossingen en hosting

7. Verhuur apparatuur

8. Assets

9. Return material authorisation en condities

10. Algemene garantievoorwaarden


APPENDIX 1: DIENSTVERLENING

1.1 De hier bedoelde dienstverlening ziet toe op alle overige niet in de overige appendices genoemde vormen van dienstverlening. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, het al dan niet projectmatig ontwerpen, realiseren en/of installeren van geautomatiseerde infrastructuren, werkomgevingen op het gebied van hardware en/of software en vormen van telecommunicatie.


1.2 Op alle bij de aanbieding door en/of zijdens Xeptor ontwikkelde projectplannen, ideeën, ontwerpen, tekeningen, uitrol protocollen en dergelijke rusten haar intellectuele eigendomsrechten en ontwerpbescherming. Ook wanneer een of meerdere van deze onderdelen als zelfstandig of als deelproduct aan wederpartij verkocht wordt. Xeptor is gerechtigd om bij niet acceptatie van de aanbieding door wederpartij de betreffende onderdelen geheel of gedeeltelijk, zulks te harer keuze bij wederpartij op basis van de daaraan bestede uren in rekening te brengen.


1.3 Xeptor zal de schriftelijke tussen partijen overeengekomen diensten aan wederpartij verlenen en/of de door haar ingeschakelde derde doen laten verlenen. Alle diensten van Xeptor worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Xeptor in de schriftelijke overeenkomst expliciet een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien voldoende duidelijk is omschreven.


1.4 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Wederpartij zal Xeptor steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Het informeren door wederpartij ontslaat hem niet van het bepaalde bij 5.5 “levertijd en plaats van levering” in het gemeenschappelijke gedeelte van deze voorwaarden.


1.5 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten, dat de vooraf door Xeptor aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Xeptor zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door wederpartij te leveren tegenbewijs zal de door Xeptor gemeten beschikbaarheid steeds als volledig bewijs gelden.


1.6 Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn Xeptor en haar medewerkers gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. Xeptor en haar medewerkers zijn echter niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke

aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven en condities van Xeptor.


1.7 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering ervan door een bepaalde persoon, is Xeptor steeds gerechtigd al dan niet na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.


1.8 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Xeptor gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


1.9 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden een goede en volledige back-up aanwezig is. Wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat deze indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de te verrichten diensten op eerste verzoek van Xeptor en/of de door Xeptor ingeschakelde derde voor haar beschikbaar is.


1.10 Indien Xeptor dienstverlening verricht op basis van door wederpartij aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door Xeptor te stellen voorwaarden door wederpartij worden voorbereid en voor rekening en risico van wederpartij worden aangeleverd. Wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Xeptor ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Xeptor verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Xeptor.


1.11 Daar waar Xeptor met wederpartij overeenkomt de dienstverlening op locatie voor hem te verrichten, zullen deze werkzaamheden op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alsdan heeft zij het recht om het even welke reden dan ook de door of zijdens haar te verrichten dienstverlening buiten deze uren te doen laten plaatsvinden en/of voort te zetten. Alsdan geldt een verhoogd uurtarief tot een maximum van 200%.


1.12 Xeptor is gerechtigd om wederpartij kosten, met inbegrip van de gemaakte reis- en verblijfskosten en kosten wegens verloren tijd, in rekening te brengen, indien Xeptor naar haar inzicht door toedoen van wederpartij, dan wel door toedoen zijdens wederpartij, niet dan wel in onvoldoende mate in de gelegenheid gesteld wordt om haar dienstverlenende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.


1.13 Indien het tijdstip en/of de locatie van de te verrichten dienstverlening aanleiding geeft tot het maken van reis- en/of verblijfskosten, zulks ter beoordeling van Xeptor, dan is zij gerechtigd om deze kosten bij wederpartij in rekening te brengen.

Bij werkzaamheden verricht in het buitenland geldt daarnaast dat alle, om het even door welke overheidsinstantie dan ook van het betreffende land, in rekening gebrachte lasten/rechten, belastingen en dergelijke voor rekening en risico van wederpartij komen.


1.14 Indien Xeptor in het kader van haar dienstverlening aan wederpartij op enig moment goederen onder zich heeft dan geschiedt dit voor risico van wederpartij.


1.15 Xeptor is bij het verrichten van haar dienstverlening op locatie op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade aan bijvoorbeeld maar echter daartoe niet beperkt, apparatuur, meubilair en gebouwen, die het directe en/of indirecte gevolg zijn van de door haar en/of zijdens haar in opdracht van wederpartij verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van grove opzet en/of grove nalatigheid. Xeptor is nimmer door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen indien het geleverde onderhoud niet tot het volledig gewenste resultaat heeft geleid. Evenmin is Xeptor op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor het niet, dan wel niet volledig communiceren van bestaande bij wederpartij aanwezige programmatuur en/of hardware matige producten.


1.16 Onverminderd de artikelen “overmacht” en “aansprakelijkheid” in het gemeenschappelijke gedeelte van deze algemene voorwaarden is Xeptor en het hiervoor bij 1.15 in deze appendix genoemde voor haar dienstverlening verder, onder meer maar daartoe niet beperkt, op geen enkele wijze en in geen enkele

vorm aansprakelijk in geval van:

a) onbehoorlijk gebruik of inadequate voorbereiding van de locatie;

b) wijzigingen of inadequaat systeemonderhoud, dat niet door Xeptor, dan wel zonder toestemming van Xeptor zijn uitgevoerd;

c) gebreken en/of andere beperkingen, veroorzaakt door niet-Xeptor producten die van invloed zijn op de werking van de systemen waarvoor Xeptor ondersteuning of service levert;

d) dataverlies of downtime van systemen;

e) kwaadaardige programmatuur (bijv. virus, worm enz.) die niet door Xeptor is geïntroduceerd of waartegen wederpartij niet de in redelijkheid te verwachten beschermingsmaatregelen heeft getroffen bijvoorbeeld in de vorm van up to date virus bescherming en firewall software;

f) verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeval, brand- of waterschade, stroomstoringen, transport door wederpartij of andere oorzaken buiten de invloed van Xeptor.


1.17 Daar waar Xeptor in het kader van de dienstverlening aan wederpartij adviezen verstrekt geschiedt dat naar eer en geweten op basis van de Xeptor beschikbare gegevens, al dan niet van wederpartij verkregen. Xeptor is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor het niet dan wel het niet volledig beantwoorden van de gegeven adviezen met de door Xeptor geleverde dienst in relatie tot de geleverde dan wel aanwezige programmatuur, software, hardware matige producten en tot het installeren behorende werkzaamheden, tenzij deze het gevolg zijn van grove schuld of grove nalatigheid door Xeptor.


1.18 Alle in het kader van de dienstverlening door Xeptor van en/of zijdens wederpartij te ontvangen goederen en aan en/of zijdens wederpartij door Xeptor te verzenden goederen reizen voor rekening en risico van wederpartij. Op de verzending van goederen aan Xeptor door wederpartij zijn de RMA en condities van Xeptor van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


1.19 Daar waar de dienstverlening al dan niet projectmatig op locatie bij of zijdens wederpartij plaatsvindt en/of projectmatig op een andere dan voornoemde locatie en/of wijze plaatsvindt zal bij voltooiing en/of deelvoltooiingen een oplevering plaatsvinden.

De oplevering kan plaatsvinden middels een opleveringsverklaring, dan wel door stilzwijgende oplevering aan wederpartij, waarbij er voor de stilzwijgende /oplevering een termijn van 5 dagen aansluitend na afronding van de betreffende levering en of deellevering geldt.


APPENDIX 2: DETACHERINGENCONSULTANCY

2.1 Een detacherings- en consultancyovereenkomst met een bepaalde looptijd wordt ten tijde van het verstrijken van de overeengekomen termijn automatisch en herhaaldelijk aansluitend met een gelijke periode verlengd, tenzij ze door Xeptor wordt opgezegd, of tenzij wederpartij tijdig voor het einde van de looptijd uitdrukkelijk schriftelijk aangetekend de automatische verlenging heeft opgezegd.


2.2 Xeptor heeft het recht om bij automatische verlenging bij de aanvang daarvan een prijsverhoging door te voeren wanneer deze de inflatiecorrectie en/of loonsverhogingen bij vergelijkbare “Collectieve Arbeidsovereenkomsten” niet overstijgt, zulks ter beoordeling van Xeptor. Xeptor heeft ook het recht om een prijsverhoging door te voeren op grond van stijgende interne en externe kostprijsfactoren.


2.3 Xeptor zal zich er voor inspannen dat de ter beschikking gestelde gedetacheerde gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde. Een en ander overigens met in achtneming van de aan de gedetacheerde toekomende vakantiedagen/vakantie-uren en officiële vrije dagen, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt dagen bij geboorte van kinderen en overlijden van verwanten in de 1e en 2e graad.


2.4 Het is wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xeptor niet toegestaan om andere dan de overeengekomen werkzaamheden, al dan niet tegen vergoeding op te dragen en/of werkzaamheden voor derden te laten verrichten.


2.5 Het toezicht op en leiding over de door de gedetacheerde(n) geleverde werkzaamheden ligt bij

wederpartij.


2.6 Wederpartij is gehouden de door Xeptor gedetacheerde(n) als een goed huisvader en gelijk aan zijn eigen personeel te behandelen. Wederpartij dient daarbij de arbeidsvoorwaarden van Xeptor in acht te nemen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij is in het verlengde van de wetgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden verantwoordelijk en aansprakelijk ter zake voorkomende schade.


2.7 Bij levering van een gedetacheerde en/of consultant waarbij er sprake is van een voorafgaande (schriftelijke) overeenkomst is de wederpartij gehouden de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen volledig na te komen, ook wanneer de wederpartij ten tijde van de ingangsdatum en/of gedurende de looptijd van de overeenkomst de consultant en/of de te detacheren persoon niet of slechts in tijd ten dele van Xeptor afneemt.


2.8 Wanneer de door Xeptor gedetacheerde en/of geleverde consultant in opdracht van, dan wel ten behoeve van wederpartij werkzaamheden in het buitenland verricht komen alle, om het even door welke overheidsinstantie dan ook van het betreffende land, in rekening gebrachte lasten/rechten, belastingen, verplichte werknemersverzekeringen en dergelijke voor rekening en risico van wederpartij.


2.9 Wederpartij is eveneens gehouden om alle in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten van de consultant en/of gedetacheerde aan Xeptor te vergoeden, alsook voor zijn rekening en risico de gedetacheerde adequaat te verzekeren voor alle bedrijfs- reis- en verblijfsrisico’s die de gedetacheerde daarbij en/of bij het verrichten van de werkzaamheden in Nederland en/of buitenland loopt.


2.10 Xeptor is gerechtigd om wederpartij meerkosten tot een maximum van 200% van het uurtarief in rekening te brengen voor de door de gedetacheerde en/of consultant verrichte werkzaamheden buiten de reguliere werktijden. Onder reguliere werktijden wordt verstaan de werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Voor het laten verrichten van werkzaamheden buiten de overeengekomen werktijden, dient wederpartij eerst uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Xeptor te hebben gekregen.


2.11 Op enig moment dat de gedetacheerde zich bij wederpartij afwezig heeft gemeld, dan wel dat er effectief sprake is van een afwezigheid, dan dient wederpartij dit onverwijld binnen 24 uur aan Xeptor zo mogelijk met opgaaf van redenen te melden.

Wanneer de gedetacheerde zich na afwezigheid weer beschikbaar bij wederpartij meldt, dan wel dat hij feitelijk zijn werkzaamheden weer heeft hervat is wederpartij gehouden dit terstond doch uiterlijk binnen 24 uur aan Xeptor te melden. Beide meldingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen heeft Xeptor het recht om de melding/klacht niet ontvankelijk te verklaren.


2.12 Het staat Xeptor vrij om, onbelast en onbezwaard van aanspraken door of zijdens wederpartij, een wisseling van de, al dan niet in de overeenkomst genoemde consultant en/of de gedetacheerde personen bij wederpartij aan te brengen, waarbij Xeptor streeft naar vervangende gelijkwaardigheid.

Xeptor zal binnen haar vermogen de wederpartij zo snel mogelijk daarvan in kennis stellen.

Het staat Xeptor vrij om alsdan een prijswijziging in de overeenkomst aan te brengen, zulks naar inzicht van Xeptor, bij tussentijds vervangende detachering en/of consultant wanneer de kwalificaties en/of inkoopsprijs van de vervangend consultant en/of gedetacheerde voor haar daartoe aanleiding geeft.


2.13 Xeptor noch de door haar aan wederpartij ter beschikking gestelde consultant en/of de door haar aan wederpartij via detachering uitgeleende persoon kunnen door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van hun handelen met derden gedaan, welke voortvloeien uit de aard van hun werkzaamheden bij wederpartij, dan wel wanneer deze in opdracht van wederpartij zijn uitgevoerd.


2.14 Xeptor doet haar uiterste best om een zo bekwaam mogelijke consultant beschikbaar te stellen en/of personeel bij wederpartij te detacheren gedurende de duur van de overeenkomst. Xeptor kan echter niet door of zijdens wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in

omvang en/of kwaliteit van de door de consultant en/of gedetacheerde(n) geleverde werkzaamheden en prestaties.


2.15 Xeptor is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor de omstandigheden waaronder de consultant en/of gedetacheerde zijn/haar prestaties levert. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij wederpartij.


2.16 Wanneer Xeptor in weerwil met een eerder tussen haar en wederpartij uitgesproken intentie er niet in slaagt een consultant en/of gedetacheerde te leveren schiet Xeptor niet toerekenbaar tekort. Dit geldt ook indien Xeptor om welke reden dan ook geen consultant/gedetacheerde en/of een vervangend consultant/gedetacheerde meer kan leveren. Xeptor is alsdan niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten.


2.17 Wederpartij is niet gerechtigd om tijdens de duur van de overeenkomst en/of de zakelijke relatie tussen Xeptor en wederpartij en binnen 1 jaar aansluitend daarna pogingen te ondernemen, ook niet via derden, om de persoon/personen die namens Xeptor ten behoeve van wederpartij werkzaamheden verricht voor deze en/of min of meer soortgelijke werkzaamheden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xeptor aan zich te binden en/of aan een aan hem gelieerd bedrijf/instelling/entiteit; niet als werknemer en niet als zelfstandige en ook niet wanneer deze door een derde als gedetacheerde ter beschikking wordt gesteld op straffe, van één jaarsalaris, met een minimum van Euro 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) plus Euro 5.000,00 (vijfduizend Euro) per dag dat de overtreding voortduurt de welke terstond op het moment van constatering, zonder rechterlijke tussenkomst, door Xeptor opeisbaar is zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft.

Dit overigens onverminderd de overige rechten en aanspraken bijvoorbeeld het verhaal van geleden en nog te lijden schade, maar daartoe niet beperkt die Xeptor op wederpartij kan doen gelden en onverminderd de rechten die Xeptor op deze persoon kan doen gelden.


2.18 De opzegtermijn voor wederpartij bedraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, een derde van de looptijd voor het einde van de detacherings- en/of consultancyovereenkomst met een looptijd van 2 maanden en korter. Voor overeenkomsten met een looptijd langer dan 2 maanden geldt een opzegtermijn van minimaal 31 dagen voor het einde van de detacherings- en/of consultancyovereenkomst.

Xeptor heeft het recht de detacherings- en/of consultancyovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de detacherings- en/of consultancyovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.


APPENDIX 3: REPARATIE,ONDERHOUDENSUPPORT

3.1 Onder reparatie wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de defecte apparatuur, software en functionaliteiten te repareren.

Onder onderhoud wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de apparatuur, software en functionaliteiten zo goed als mogelijk te laten functioneren.

Onder support vallen alle vormen van ondersteuning (lees hier support) op afstand en/of op locatie op het gebied van automatisering- en communicatietechnieken die Xeptor als dienstverlenende producten voert.


3.2 De werkzaamheden van Xeptor op het gebied van reparatie, onderhoud en/of support betreffen een inspanningsverplichting op basis van de bij Xeptor beschikbare kennis en middelen ten behoeve van het oplossen van aan het producttype gerelateerde vragen en/of problemen al dan niet op afstand.


3.3 Wederpartij dient vooraf aan de toezending van de te repareren, te onderhouden en/of de met support te ondersteunen goederen zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie.


3.4 Wederpartij dient op eerste verzoek van Xeptor bij verlies of het ontbreken van de benodigde informatie op de informatie dragende onderdelen deze omgaand aan Xeptor te doen toekomen.

3.5 De met wederpartij overeengekomen reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden zullen naar eer en geweten door en/of zijdens Xeptor worden uitgevoerd, waarbij er wordt gestreefd naar een realisatie binnen de toegezegde termijn. Overschrijding van deze termijn, om het even veroorzaakt door welke omstandigheid dan ook geeft wederpartij geen recht op enige vorm van compensatie ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade.


3.6 Xeptor heeft het recht om naar eigen inzicht de reparatie, het onderhoud en/of het support uit te voeren, zonder dat zij hierover in overleg met wederpartij moet treden, ook als de kosten van de reparatie, het onderhoud en/of het support ten opzichte van de nieuwwaarde en/of vervangend product substantieel zijn en in een enkel geval zelfs deze overschrijden.


3.7 Xeptor is gerechtigd om naar eigen inzicht bij reparatie, onderhoud en/of support de vervangende onderdelen te kiezen en bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat zij dit ter beoordeling aan wederpartij behoeft voor te leggen; ook als deze vervangende onderdelen niet origineel en/of nieuw zijn. Xeptor is hierbij eveneens gerechtigd om wederpartij extern gemaakte kosten in rekening te brengen. De vervangen onderdelen gaan bij reparatie, onderhoud en/of support automatisch in eigendom over naar Xeptor, zonder dat zij wederpartij daarover in kennis behoeft te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


3.8 Xeptor is te allen tijde gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor het onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden voor reparatie, onderhoud en/of support. Bijvoorbeeld, echter daartoe niet beperkt, in het geval na onderzoek blijkt dat de kosten van reparatie, onderhoud en/of support onevenredig hoog zullen uitvallen, dat reparatie, onderhoud en/of support niet meer mogelijk blijkt te zijn, of dat op instructie van en/of zijdens wederpartij de reparatie, het onderhoud en/of het support niet wordt uitgevoerd.


3.9 Wanneer Xeptor vaststelt, dat de voor reparatie, onderhoud en of support aangeleverde of aangeboden goederen niet binnen voor haar redelijke grenzen te repareren, onderhouden en/of met support te ondersteunen zijn en wederpartij niet binnen de redelijke termijn van 4 weken na kennisgeving daarvan zich uitdrukkelijk schriftelijk heeft uitgelaten of zij de betreffende goederen nog terug wenst te ontvangen, is Xeptor gerechtigd om, tegen vergoeding van kosten door wederpartij, de betreffende goederen te vernietigen, af te voeren of te recyclen.


3.10 Het recht als genoemd in 3.9 van deze appendix geldt evenzo voor retour aan wederpartij gezonden goederen welke niet door wederpartij in ontvangst worden genomen nadat deze herhaaldelijk door Xeptor zijn aangeboden.

Xeptor heeft alsdan eveneens het recht om deze goederen tegen ieder aannemelijk bod te vervreemden en de opbrengst daarvan te gebruiken ter vermindering van de door haar geleden schade.


3.11 Daar waar Xeptor reparatie, onderhoud en/of support op locatie verricht dient wederpartij er voor zorg te dragen, dat de werkomgeving op die locatie voldoende is toegerust om een goede en vlotte voortgang van de door en/of zijdens Xeptor uit te voeren reparatie, onderhoud en/of support te kunnen waarborgen. Hierbij dient te worden gedacht, maar daartoe niet beperkt, aan onder andere een geschikt ingerichte werkruimte, met onder andere verwarming, verlichting, benodigde elektriciteit en geschikte communicatiefaciliteiten.


3.12 Daar waar Xeptor met wederpartij overeenkomt reparatie- onderhoud- en/of supportwerkzaamheden op locatie voor hem te verrichten, zullen deze werkzaamheden op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alsdan heeft zij het recht om het even welke reden dan ook de door of zijdens haar te verrichten reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden buiten deze uren te doen laten plaatsvinden en/of voort te zetten. Alsdan geldt een verhoogd uurtarief tot een maximum van 200%.

Xeptor heeft ook het recht om in afwijking van het hiervoor gestelde een nieuwe afspraak voor reparatie, onderhoud en/of support te maken.

In beide gevallen kan wederpartij geen recht op compensatie maken, ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade.

3.13 Xeptor is gerechtigd om wederpartij kosten, met inbegrip van de gemaakte reiskosten en kosten wegens verloren tijd, in rekening te brengen indien Xeptor naar haar inzicht door toedoen van wederpartij, dan wel door toedoen zijdens wederpartij, niet dan wel in onvoldoende mate in de gelegenheid gesteld wordt om haar reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.


3.14 Indien het tijdstip en/of de locatie van de te verrichten reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden aanleiding geeft tot het maken van reis- en/of verblijfskosten, zulks ter beoordeling van Xeptor, dan is zij gerechtigd om deze kosten bij wederpartij in rekening te brengen.

Bij werkzaamheden verricht in het buitenland geldt daarnaast dat alle, om het even door welke overheidsinstantie dan ook van het betreffende land, in rekening gebrachte lasten/rechten, belastingen, verplichte werknemersverzekeringen en dergelijke voor rekening en risico van wederpartij komen.


3.15 Voor zover aan de door Xeptor en/of aan de door haar ingeschakelde derde(n), voor reparatie, onderhoud en/of voor support geleverde goederen informatie dragende onderdelen bevatten en/of de informatiewerking van andere goederen beïnvloedt, is Xeptor nimmer aansprakelijk voor een eventueel verlies van informatie, functionaliteiten en/of openbaring ervan voor, tijdens en na de reparatie, het onderhoud en/of support.

Dit geldt ook voor het al dan niet goed functioneren ervan en/of een niet juiste beïnvloeding. Xeptor kan door en/of zijdens wederpartij nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor het opslaan van de informatie van de informatie dragende goederen; niet voor, tijdens noch na de uitgevoerde werkzaamheden.


3.16 Daar waar verwijdering van software en/of data met wederpartij is overeengekomen, dan wel dat deze omwille van de door Xeptor te verrichten werkzaamheden door haar noodzakelijk wordt geacht dan geschiedt deze verwijdering op grond van de haar beschikbare middelen en kennis. Xeptor kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien op enig moment achteraf blijkt dat met de op dat moment beschikbare middelen en kennis het mogelijk blijkt om de verwijderde software en/of data geheel of gedeeltelijk te kunnen recupereren.


3.17 Xeptor is bij het verrichten van haar reparatie-, onderhoud- en/of supportwerkzaamheden op locatie evenmin aansprakelijk voor schade aan bijvoorbeeld maar echter daartoe niet beperkt, apparatuur, meubilair en gebouwen, die het directe en/of indirecte gevolg zijn van de door haar en/of zijdens haar in opdracht van wederpartij verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van grove opzet en/of grove nalatigheid. Xeptor is nimmer door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen indien het geleverde onderhoud niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.


3.18 De door Xeptor voor reparatie, voor onderhoud en/of voor support ingenomen goederen, verblijven, bij haar of bij de door haar ingeschakelde derde, in alle gevallen voor risico van de wederpartij. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die iedere vorm van directe en indirecte schade dekt, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe echter niet beperkt bij brand, waterschade, verlies en diefstal.


3.19 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode van de eerder gesloten overeenkomst na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.


3.20 Xeptor heeft het recht om bij verlenging zonder voorafgaande (schriftelijke) mededeling de prijs aan te passen, wanneer de marktomstandigheden daartoe voor haar aanleiding geven, dan wel dat de mate van het verrichte onderhoud daartoe aanleiding geeft. Xeptor heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot één week voor het einde van het abonnement, dan wel de verlenging daarvan.


3.21 Wanneer Xeptor een abonnementsovereenkomst ter zake onderhoud en/of support met wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd tenzij wederpartij tijdig heeft opgezegd. Opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 7 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst van 3

maanden en korter. Voor abonnementsovereenkomsten langer dan 3 maanden geldt een opzegtermijn van 31 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst. Opzegging door wederpartij binnen de gestelde termijn voor het einde van de abonnementsovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig. Xeptor heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de abonnementsovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.


APPENDIX 4: SOFTWAREEN/OFPROGRAMMATUUR

4.1 Daar waar Xeptor software en/of programmatuur aan wederpartij verkoopt zijn naast deze algemene voorwaarden eveneens de bij deze software en/of, programmatuur geleverde licenties toepasselijk en niet vernietigbaar, ook al wordt de inhoud van de licentie na de totstandkoming van de overeenkomst eerst ten tijde van het eerste gebruik inhoudelijk aan wederpartij kenbaar gemaakt.


4.2 Met het begrip verkoop van software en/of programmatuur dient te worden begrepen het verkopen van het gebruiksrecht al dan niet volgens het in de daarbij behorende licentie bepaalde. Daar waar, om het even welke reden dan ook, Xeptor een licentie niet, dan wel niet tijdig bij de transactie heeft meegeleverd mag zij dit later alsnog doen, zonder dat daarmede de toepasselijkheid en/of vernietigbaarheid van de licentie met en/of de litigieuze transactie in het geding komt.


4.3 Xeptor kan door of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de eigenschappen van software en/of programmatuur met inbegrip van de externe benaderbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens daarmee.

Evenmin kan zij aansprakelijk gesteld worden voor het op enig moment mismatchen tussen de geleverde software en/of programmatuur en de door wederpartij overig gebruikte software en/of hardware.


4.4 Wederpartij vrijwaart Xeptor, voor iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot van de door wederpartij en/of zijdens wederpartij geleden en nog te lijden schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van; fouten, schending van Intellectuele eigendomsrechten het verlies van data, functies en dergelijke in de door Xeptor aan wederpartij geleverde software en/of programmatuur, welke te herleiden zijn naar de achterliggende toeleverancier en/of producent.


APPENDIX 5: SOFTWAREASASERVICE

5.1 Software as a service (verder saas) is een bedrijfsactiviteit van Xeptor waarbij zij, al dan niet online, een gebruiksrecht van deze service gedurende een gelimiteerde periode, al dan niet in een abonnementsvorm van software aan wederpartij aanbiedt.


5.2 Wederpartij accepteert bij het tot stand komen van een saas overeenkomst de toepasselijkheid en de niet vernietigbaarheid van de licentievoorwaarden die door de producent met het product worden meegeleverd. Wederpartij accepteert dit ook wanneer zij eerst na de totstandkoming van de overeenkomst kennis neemt of had kunnen nemen.


5.3 De periode van het gebruiksrecht gaat in vanaf het moment dat Xeptor het saas product aan wederpartij beschikbaar stelt.


5.4 Het is wederpartij niet toegestaan om broncodes in de van Xeptor betrokken ondersteunende saas software te wijzigen of voor andere doeleinden te gebruiken.


5.5 Op enig moment dat wederpartij in strijd met de licentievoorwaarden handelt of heeft gehandeld, dan heeft Xeptor het recht om na constatering door haar, de producent en/of een daartoe geautoriseerde derde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft. Xeptor kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die wederpartij als gevolg van de beëindiging lijdt. Xeptor echter heeft het recht om de alsdan door haar geleden en/of nog te lijden schade zowel de

directe als de indirecte bij wederpartij te vorderen.


5.6 Wederpartij vrijwaart Xeptor, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als daarna, voor iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot van de nog door wederpartij en/of zijdens wederpartij geleden en nog te lijden schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van; fouten, schending van Intellectuele eigendomsrechten het verlies van data, functies en dergelijke in het door Xeptor aan wederpartij geleverde saas product, welke te herleiden zijn naar de achterliggende toeleverancier en/of producent.


5.7 Op enig moment dat de configuratie bij wederpartij niet of niet meer, geheel of gedeeltelijk beantwoordt aan de eigenschappen van het door en/of zijdens Xeptor geleverde saas, dan is Xeptor daarvoor op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen.

Dit geldt ook, maar daartoe niet beperkt wanneer de door wederpartij gebruikte besturingssoftware niet of niet langer de onder saas geleverde software ondersteunt.


5.8 Xeptor noch haar leverancier en/of de producent kunnen door of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schending van de privacy en of geheimhouding wanneer deze het gevolg is van het verlenen van medewerking aan een verzoek van een daartoe door de overheid gerechtigde instantie. Dit geldt eveneens bij verminking en/of verlies van data en/functionaliteiten en geheimhouding wanneer deze het gevolg is van niet toegestane handelingen door derden.


5.9 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode van de eerder gesloten overeenkomst na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.


5.10 Xeptor heeft het recht om bij verlenging zonder voorafgaande (schriftelijke) mededeling de prijs aan te passen, wanneer de marktomstandigheden daartoe voor haar aanleiding geven. Xeptor heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot één week voor het einde van het abonnement, dan wel de verlenging daarvan.


5.11 Wanneer Xeptor een abonnementsovereenkomst met wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd tenzij wederpartij tijdig heeft opgezegd. Opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 7 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst van 3 maanden en korter. Voor abonnementsovereenkomsten langer dan 3 maanden geldt een opzegtermijn van 31 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst. Opzegging door wederpartij binnen de gestelde termijn voor het einde van de abonnementsovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig. Xeptor heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de abonnementsovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.


APPENDIX 6: CLOUDOPLOSSINGENENHOSTING

6.1 Cloudoplossingen zijn een bedrijfsactiviteit van Xeptor waarbij zij online een gebruiksrecht van een oplossing (onder andere het werken met een in de cloud aangeboden software-applicatie) in de cloud gedurende een gelimiteerde periode, al dan niet in een abonnementsvorm, aan wederpartij aanbiedt.


6.2 Hosting is een bedrijfsactiviteit van Xeptor waarbij zij online een gebruiksrecht van web- en/of serverruimte gedurende een gelimiteerde periode, al dan niet in een abonnementsvorm, aan wederpartij aanbiedt


6.3 Wederpartij accepteert door middel van het tot stand komen van een cloudoplossing-overeenkomst de toepasselijkheid en de niet vernietigbaarheid van de licentievoorwaarden, voor zover daarvan sprake is, die door de producent met het product worden meegeleverd. Wederpartij accepteert zulks ook op dat moment wanneer zij eerst na de totstandkoming daarvan kennis neemt of had kunnen nemen. De door Xeptor aangeboden dienstverlening mag door wederpartij enkel door één gebruiker en voor eigen gebruik

worden aangewend. Wederpartij is niet gerechtigd om het bij overeenkomst met Xeptor verkregen gebruiksrecht te vervreemden, te bezwaren en/of al dan niet beroepsmatig voor derden beschikbaar te stellen, niet geheel, noch gedeeltelijk, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


6.4 De periode van het gebruiksrecht gaat in vanaf het moment dat de cloudoplossingen/of hosting aan wederpartij beschikbaar wordt gesteld.


6.5 Wederpartij vrijwaart Xeptor, zowel tijdens de duur van de overeenkomst als daarna, voor iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot van de nog door wederpartij en/of zijdens wederpartij geleden en nog te lijden schade in welke vorm dan ook die het gevolg is van; fouten, schending van intellectuele eigendomsrechten, het verlies van data, functies en dergelijke in het door Xeptor aan wederpartij in de cloud en/of door middel van hosting beschikbaar gestelde welke te herleiden zijn naar de achterliggende toeleverancier en/of producent.


6.6 Op enig moment dat wederpartij in strijd met de overeenkomst, de gebruiksvoorwaarden, de licentievoorwaarden en/of in strijd met de wet en regelgeving handelt of heeft gehandeld en/of dat de goede naam en faam van Xeptor in het geding komt, dan heeft Xeptor het recht om na constatering door haar, haar leverancier en/of een daartoe geautoriseerde derde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat dit nog enige nadere in verzuim- en/of ingebrekestelling behoeft. Xeptor en/of haar leverancier zijn tevens gerechtigd de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, ook wanneer sprake is van een dreigend strijdig handelen door wederpartij als hiervoor in deze bepaling bedoeld.

Xeptor kan op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die wederpartij als gevolg van de beëindiging lijdt. Xeptor echter heeft het recht om de alsdan door haar geleden en/of nog te lijden schade zowel de directe als de indirecte bij wederpartij te vorderen.


6.7 Xeptor is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor het verlies van data en/of functionaliteiten door middel van het gebruik van de cloudoplossing en/of hosting door en/of zijdens wederpartij. Xeptor is dit ook niet na beëindiging, al dan niet door middel van ontbinding van de overeenkomst.


6.8 Xeptor noch haar leverancier en/of de producent kunnen door of zijdens wederpartij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor schending van de privacy en of geheimhouding wanneer deze het gevolg is van het verlenen van medewerking aan een verzoek van een daartoe door de overheid gerechtigde instantie.

Dit geldt eveneens voor geheimhouding in opdracht van een daartoe gerechtigde overheidsinstantie, bij verminking en/of verlies van data en/functionaliteiten wanneer deze het gevolg is van niet toegestane handelingen door derden.


6.9 Wederpartij is gehouden om zelf tijdig backups aan te maken van zijn activiteiten in de afgenomen cloudoplossing en hosting. Hoewel Xeptor haar best doet de opslag van data en de functionaliteit voortdurend voor wederpartij beschikbaar te hebben, kan zij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor storingen, (zoals bijvoorbeeld bij het verrichten van onderhoud, maar daartoe niet beperkt), in de beschikbaarheid van de cloudoplossing en/of hosting en verlies en/of verminking van data en of functionaliteiten, ook niet wanneer deze niet het gevolg zijn van overmacht zoals bijvoorbeeld, echter daartoe niet beperkt, bij domme pech.


6.10 Xeptor heeft het recht om na beëindiging van de tussen haar en wederpartij gesloten overeenkomst alle data en functionaliteiten uit de tot haar beschikking zijnde systemen en opslag te verwijderen zonder dat zij daarvoor door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kan worden.


6.11 Alle door wederpartij afgenomen diensten vallen onder het regime van een door Xeptor gehanteerde “Fair Use Policy” (FUP), tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betekent, dat Xeptor bij misbruik van haar diensten, zoals bijvoorbeeld bij substantiële overschrijding van het gemiddeld dataverkeer (monthly band width transfer), gerechtigd is de gebruiker/wederpartij daarvoor financieel te belasten door middel van het extra factureren en/of de overeenkomst al dan niet per direct te beëindigen, zonder dat Xeptor op enige wijze en in enige vorm aansprakelijk gesteld kan worden.

6.12 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode dat de eerder gesloten overeenkomst voortduurt na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.


6.13 Xeptor heeft het recht om bij verlenging zonder voorafgaande (schriftelijke) mededeling de prijs aan te passen, wanneer de marktomstandigheden daartoe voor haar aanleiding geven. Xeptor heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot één week voor het einde van het abonnement, dan wel de verlenging daarvan.


6.14 Wanneer Xeptor een cloudoplossing- en/of hostingovereenkomst met een abonnementskarakter met wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd tenzij wederpartij tijdig heeft opgezegd. Opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 7 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst van 3 maanden en korter. Voor overeenkomsten langer dan 3 maanden geldt een opzegtermijn van minimaal 31 dagen voor het einde van de abonnementsovereenkomst. Opzegging door wederpartij binnen de hier voornoemde betreffende periode voor het einde van de abonnementsovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig.

Xeptor heeft het recht de abonnementsovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de abonnementsovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.


APPENDIX 7: VERHUURAPPARATUUR

7.1 De verhuurovereenkomsten tussen Xeptor en wederpartij hebben in beginsel een gelimiteerde duur. De van Xeptor gehuurde goederen dienen direct bij ontvangst door of zijdens wederpartij gekeurd te worden op onder meer, maar daartoe niet beperkt de compleetheid, beschadigingen en functionaliteit. Indien er sprake is van de hiervoor bedoelde tekortkoming dient wederpartij dit terstond uitdrukkelijk schriftelijk binnen één werkdag schriftelijk aan Xeptor te melden. Blijft wederpartij hierop in gebreke, dan kan hij zich er nadien niet meer op beroepen en wordt wederpartij geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.


7.2 Xeptor garandeert op geen enkele wijze de compatibiliteit van het gehuurde met andere apparatuur, programmatuur of andere materialen en/of de bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.


7.3 Xeptor is gerechtigd om voorafgaand aan de verhuur een borg te vragen. Het borgbedrag mag nimmer door de wederpartij worden gebruikt voor verrekening van andere verplichtingen met inbegrip van nog niet voldane huurpenningen die hij op Xeptor heeft, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


7.4 Het is wederpartij niet toegestaan om reparaties en/of onderhoud aan de van Xeptor gehuurde goederen door derden te laten verrichten, tenzij Xeptor daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.


7.5 Bij constatering van een defect, schade, diefstal, vermissing, molest en (dreigend) beslag dient wederpartij Xeptor terstond op de hoogte te stellen, het gebruik te staken en de aanwijzingen van Xeptor op te volgen.


7.6 Wederpartij is in geval van, vermissing, diefstal of molest aansluitend op de constatering verplicht om, naast het genoemde in 7.16 van deze appendix, aangifte te doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal direct na ontvangst aan Xeptor te overleggen.


7.7 Bij constatering door en of/zijdens Xeptor van overtreding door wederpartij als hiervoor bij 7.4, 7. 5 en 7.6 van deze appendix is bepaald heeft Xeptor het recht wederpartij daarvoor een boete op te leggen van maximaal Euro 2.500,00 (tweeduizend en vijfhonderd Euro) per overtreding. Dit onverminderd het recht de overeenkomst al dan niet buitengerechtelijk geheel of partieel te ontbinden met het recht op verhaal van schade als beschreven in artikel 10 van het gemeenschappelijke gedeelte van deze

voorwaarden.


7.8 Bij verlies, diefstal, molest of anderszins door oorzaken buiten normaal gebruik van de aan wederpartij verhuurde goederen is Xeptor gerechtigd om de nieuwwaarde daarvan, dan wel de nieuwwaarde van de vervangende goederen, in het geval de oorspronkelijke goederen niet meer dan wel niet meer courant leverbaar zijn, bij wederpartij als direct geleden schade in rekening te brengen. Dit onverminderd de eventueel aan Xeptor overige toekomende rechten uit hoofde van gevolgschade.


7.9 Blijft wederpartij ten aanzien van het hier bij 7.16 en 7.17 in deze appendix gestelde in gebreke, dan is hij eveneens aansprakelijk voor alle gevolgschade die deze omissie bij en/of zijdens Xeptor teweeg brengt.


7.10 Wederpartij dient tijdig zorg te dragen voor een adequate verzekering, die hij op eerste verzoek van Xeptor aan haar kan overleggen.


7.11 Indien op enig moment bij wederpartij tijdens de huur blijkt, dat om het even welke reden er op de door hem gehuurde informatie dragende goederen nog informatie aanwezig is die niet voor wederpartij bestemd is, dan dient wederpartij Xeptor daarvan direct in kennis te stellen en medewerking aan Xeptor te verlenen om de betreffende informatie te kunnen verwijderen. Wederpartij zal alsdan de betreffende informatie vertrouwelijk behandelen en niet verspreiden.


7.12 Xeptor heeft gedurende de duur van de huur te allen tijde het recht om de toestand en de wijze van het gebruik door wederpartij te controleren. Wederpartij dient op eerste verzoek van Xeptor onverwijld en onbelemmerd toegang tot de gehuurde goederen te verlenen.


7.13 Wederpartij vrijwaart Xeptor van alle gevolgen met betrekking tot het niet naleven van voorwaarden al dan niet in licentievorm van aan de gehuurde goederen gekoppelde programmatuur/software.


7.14 De door wederpartij gehuurde goederen verblijven tot het moment dat hij de goederen weer aan Xeptor heeft overhandigd en deze de retour gekomen huurgoederen heeft gecontroleerd voor rekening en risico van de wederpartij, met inbegrip van alle defecten en/of beschadigingen.

Wederpartij is niet alleen aansprakelijk voor de kosten van herstel, maar ook voor de directe- en indirecte schade die Xeptor daardoor lijdt. Uitzonderingen op het voornoemde zijn defecten en beschadigingen als gevolg van een aantoonbaar aan Xeptor toe te rekenen tekortkoming.


7.15 Indien Xeptor op enig moment als gevolg van het door haar geconstateerde, ter zake het door wederpartij van Xeptor gehuurde, tot reparatie, onderhoud en/of support moet overgaan zijn eveneens in aanvulling de voorwaarden als genoemd bij de appendix reparatie/ onderhoud/ support van toepassing. Daar waar het door Xeptor geconstateerde het gevolg is van een aan Xeptor toe te rekenen gebrek zal Xeptor dit gebrek binnen een redelijke termijn verhelpen, ofwel het betreffende goed vervangen, dan wel crediteren zulks te harer keuze. Xeptor is voor de omstandigheden als voornoemd en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze en in geen enkele vorm jegens en/of zijdens wederpartij aansprakelijk.


7.16 Het is wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Xeptor niet toegestaan, om bij de gehuurde goederen veranderingen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, optisch, esthetisch en/of functioneel. Indien er wel door wederpartij zonder de voornoemde instemming veranderingen zijn aangebracht, dan heeft Xeptor het recht om de huurovereenkomst tussentijds, geheel of partieel al voorgerechtelijk te ontbinden met behoudt van alle financiële rechten die zij anders aan de litigieuze overeenkomst mocht ontlenen.

Xeptor heeft het recht om als gevolg van voornoemd handelen door wederpartij, alle op welke wijze en in welke vorm dan ook door haar geleden en/of te lijden schade op wederpartij te verhalen.


7.17 Het is wederpartij niet toegestaan om de door hem van Xeptor gehuurde goederen en of ten behoeve van de huur van Xeptor verkregen materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xeptor buiten de landsgrenzen te brengen. Het is wederpartij evenmin toegestaan de van Xeptor gehuurde goederen onder te verhuren, uit te lenen of anderszins in de macht van derden over te dragen.

7.18 Indien de financiële omstandigheden van wederpartij van dien aard zijn, dat er sprake is van een belastingachterstand in haar verplichtingen aan derden, dan dient wederpartij dit terstond en onverwijld aan Xeptor te melden. Indien Xeptor door een omissie van wederpartij ten aanzien van het hier in dit artikel genoemde schade lijdt, zulks naar haar oordeel, dan heeft zij het recht om deze op wederpartij te verhalen, waarbij de waarde van het gehuurde gelijk gesteld dient te worden aan de nieuwwaarde.


7.19 Bij terugname van de verhuurde goederen, met inbegrip van software, programmatuur en dergelijke die informatie dragende eigenschappen bezitten is Xeptor door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het verlies van de daarop aanwezige informatie. Evenmin is zij gehouden deze informatie op te slaan en/of te bewaren.


7.20 Xeptor heeft bij terugname het recht om, zonder ook maar op enigerlei wijze jegens wederpartij of zijdens wederpartij aansprakelijk gehouden te kunnen worden, op ieder haar gewenst moment, de daarop aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of te vernietigen.


7.21 Wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat Xeptor bij terugname van deze goederen over de benodigde toegangscodes zoals onder meer gebruikersnamen en wachtwoorden beschikt. Blijft wederpartij hierop in gebreke, dan is Xeptor gerechtigd voor iedere dag dat deze omstandigheid voortduurt per dag de daghuur van het betreffende goed bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat daartoe de wederpartij in verzuim en/of in gebreke gesteld behoeft te worden. Dit onverminderd haar recht om alle door haar geleden en/of te lijden schade op wederpartij te verhalen.


7.22 Bij een verhuurovereenkomst met een koopoptie kan wederpartij van die koopoptie slechts gebruik maken wanneer hij aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit die (ver)huurovereenkomst heeft voldaan.


7.23 Bij annulering van de verhuurovereenkomst door wederpartij tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is wederpartij Xeptor 50% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Bij annulering van de verhuurovereenkomst door wederpartij binnen 6 dagen voor aanvang van de huurperiode is wederpartij Xeptor 100% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Annulering van de verhuurovereenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.


7.24 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode dat de eerder gesloten overeenkomst voortduurt na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.


7.25 De door wederpartij van Xeptor gehuurde apparatuur dient door wederpartij direct aan het einde van de duur van de huurovereenkomst in dezelfde staat als op het moment van aanvang van de huur aan Xeptor te worden overhandigd op het zakenadres van Xeptor dan wel op een andere door Xeptor te bepalen bedrijfslocatie.


7.26 Voor iedere dag dat het gehuurde na beëindiging van de verhuurovereenkomst nog niet door wederpartij aan Xeptor is overhandigd is Xeptor gerechtigd wederpartij daarvoor een daghuur in rekening te brengen, zonder dat daartoe de wederpartij in verzuim en/of in gebreke gesteld behoeft te worden.


7.27 Wanneer Xeptor een verhuurovereenkomst met wederpartij heeft afgesloten geldt dat deze automatisch telkens weer zonder voorafgaande berichtgeving met eenzelfde periode wordt verlengd, tenzij wederpartij tijdig uitdrukkelijk schriftelijk heeft opgezegd, waarbij voor verhuurovereenkomsten met een looptijd van 3 maanden en korter een opzegtermijn van 1 dag geldt. Voor verhuurovereenkomst tussen Xeptor en wederpartij langer dan 3 maanden geldt dat opzegging door wederpartij dient te geschieden tot minimaal 7 dagen voor het einde van de huurperiode. Opzegging door wederpartij binnen de gestelde termijn voor het einde van de verhuurovereenkomst is in relatie tot voorkoming van de automatische verlenging niet rechtsgeldig. Xeptor heeft het recht de verhuurovereenkomst op te zeggen middels een schriftelijke mededeling tot en met één dag voor het einde van de verhuurovereenkomst, dan wel de verlenging daarvan.

APPENDIX 8: ASSETS

8.1 Onder “Assets” dient hier te worden verstaan; alle gebruikte en/of afgeschreven goederen op het gebied van automatisering- en communicatietechnieken die Xeptor van wederpartij opkoopt en of om niet in ontvangst neemt.


8.2 Wanneer Xeptor een asset-overeenkomst met wederpartij sluit dan is Xeptor gerechtigd de overeengekomen aankoopprijs naar aanleiding van een eerste inventarisatie van de door wederpartij aangeleverde specificaties en levertermijn als indicatief te beschouwen, zonder gehouden te zijn om daar voorafgaand enige mededeling aan wederpartij over te doen.


8.3 Xeptor is gerechtigd de aankoopprijs na haar controle bij te stellen, indien de kwaliteit en/of specificaties niet overeenkomen met de voorspiegeling die wederpartij aan haar heeft afgegeven.


8.4 De controle van de als “Assets” aangekochte of betrokken goederen vindt plaats gedurende een periode van ca. 4 tot 8 weken nadat deze in het bedrijf, dan wel op een andere door Xeptor te bepalen locatie gearriveerd zijn. De beoordelingsbevoegdheid rust bij Xeptor. Xeptor zal wederpartij op verzoek een keuringsprotocol doen toekomen.


8.5 Xeptor zal wederpartij na keuring over de bijstelling in prijs in kennis stellen middels een waarde rapport. Xeptor is niettemin gerechtigd om na keuring en voor overlegging van het waarde rapport direct bij de onder “Assets” aangekochte en/of betrokken goederen tot verwerking over te gaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Xeptor wederpartij in de gelegenheid stelt het waarde rapport aan de hand van de door Xeptor gekeurde goederen te controleren.


8.6 Het eigendom van de in “Assets” aangekochte goederen gaat over vanaf het moment dat de levering heeft plaatsgevonden, of op het moment van betaling en/of verrekening wanneer deze voor levering heeft plaatsgevonden.


8.7 Enkel en alleen al door het tot stand komen van een asset-overeenkomst geeft wederpartij met die handeling aan, dat de door hem en/of zijdens hem in “Assets” te leveren goederen vrij, onbezwaard en onbelast en niet aan derden vervreemd zijn en/of anderszins in zekerheid zijn overgedragen, dan wel niet in eigendom van derden rusten. Wederpartij vrijwaart Xeptor dienaangaande.


8.8 Wederpartij garandeert Xeptor verder door het tot stand komen van de overeenkomst, dat de betreffende gebruikte goederen beantwoorden aan de kwalificaties die zijn overeengekomen en voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.


8.9 Met de totstandkoming van de asset-overeenkomst staat wederpartij Xeptor onvoorwaardelijk toe om al dan niet op eigen initiatief medewerking aan onderzoek te verlenen door een daartoe bevoegde overheidsinstantie bij de vaststelling van een wetsovertreding met betrekking tot het door wederpartij geleverde.


8.10 De door Xeptor bij wederpartij aangekochte of betrokken Assets-goederen dienen vrij, onbezwaard en onbelast te zijn. Wederpartij vrijwaart Xeptor van iedere vorm van aansprakelijkheid jegens hem en/of jegens de aan hem te relateren derde welke betrekking hebben op de door Xeptor van hem en/of zijdens hem aangekochte goederen en of goederen die zij op andere wijze van en/of zijdens wederpartij verkregen heeft.


8.11 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de wederpartij alle software en/of data van de door Xeptor aangekochte “Assets” te verwijderen. Wederpartij vrijwaart Xeptor voor alle aanspraken dienaangaande, zoals verlies en openbaring van gegevens. Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het veiligstellen van de data en/of software en dient alvorens tot levering over te gaan een backup te maken. Xeptor is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor het verlies van data en/of software.


8.12 Daar waar verwijdering van software en/of data met wederpartij is overeengekomen betreft dit een

inspanningsverplichting. Geschillen die toezien op de door wederpartij in “Assets” geleverde kwaliteit en/of kwalificaties staan dan de uitvoering van de door Xeptor aan wederpartij verkochte dienst en de verplichtingen van wederpartij aangaande deze dienst niet in de weg. Het geeft wederpartij nimmer het recht om te mogen verrekenen en/of om die redenen de dienst niet af te nemen.


8.13 De levertijd van de door wederpartij te leveren Assets-goederen betreft een vaste levertijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van deze levertijd geeft Xeptor het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij daarvoor door wederpartij aansprakelijk gesteld kan worden.


8.14 Xeptor heeft het recht om de haar moverende redenen de leverantie op te schorten, nadat zij wederpartij daarover voorafgaand aan de levering in kennis heeft gesteld en zonder dat zij daarvoor door wederpartij aansprakelijk gesteld kan worden.


8.15 Bij niet tijdige levering door/en/of zijdens wederpartij heeft Xeptor het recht om bij vertraging langer dan één week voor iedere daarop volgende hele en/of gedeeltelijke week dat de vertraging voortduurt wederpartij een boete in rekening te brengen van 1% per week over de factuurwaarde, waarbij een gedeelte van een week als een gehele week beschouwd moet worden. Het een en ander onverminderd de overige Xeptor toekomende rechten die uit de tekortkoming voortvloeien.


8.16 Wederpartij is verplicht de producten deugdelijk en conform wettelijk geldende voorschriften en door Xeptor gestelde vereisten te verpakken.


8.17 Wederpartij is verplicht bij de goederen een paklijst te voegen met daarop de vermelding van de naam en het adres van de wederpartij, het door Xeptor verstrekte inkoopnummer, het afleveradres en overige voor levering relevante gegevens. Wederpartij dient zowel in de overeenkomst schriftelijk, alsook op de paklijst te vermelden of de goederen zijn verpakt in leenemballage. Indien Xeptor het transport regelt zal wederpartij het door Xeptor verstrekte afleverdocument bij de goederen voegen en zich voor het overige houden aan de instructies van Xeptor.


8.18 Wederpartij is verplicht verpakkingsmateriaal en andere voor transport gebruikte materialen na levering van de producten terug te nemen, voor zover deze niet het eigendom van Xeptor zijn of geen onderdeel vormen van de producten. Xeptor heeft te allen tijde het recht het verpakkingsmateriaal aan wederpartij te retourneren voor diens rekening en risico.


8.19 Door Xeptor ten behoeve van de levering ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen, instructies, specificaties, tekeningen, modellen, overige hulpmiddelen en andersoortige goederen, blijven eigendom van Xeptor en dienen zo spoedig mogelijk na levering van de producten aan Xeptor te worden geretourneerd. Wederpartij verplicht zich hulpmiddelen te merken als eigendom van Xeptor en deze in goede staat te onderhouden.

Xeptor heeft het recht de zending te weigeren indien wederpartij niet heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen aangaande verpakking en verzending van de producten, onverminderd overige rechten.


8.20 Wederpartij vrijwaart Xeptor evenzo voor alle civiel- en strafrechtelijke aspecten zo die aan het door en/of zijdens hem geleverde zouden kleven of kunnen kleven, zowel voor, tijdens en na de totstandkoming van de overeenkomst.

Indien op enig moment blijkt, dat wederpartij in strijd met het voornoemde heeft gehandeld, dan heeft Xeptor het recht om de betreffende, dan wel alle overeenkomsten met wederpartij te annuleren, ontbinden of op te schorten. Verder heeft zij het recht om alle door haar geleden en te lijden schade, daarin begrepen de door haar te dezer zake aan wederpartij en derden betaalde facturen, op wederpartij te verhalen met een minimum van 150% van de factuurwaarde.


8.21 Daar waar Xeptor bij aankoop van Assets-goederen aan wederpartij met betrekking op deze “Assets” nog een dienst aan wederpartij heeft verkocht dient deze verkoop als een zelfstandige overeenkomst gezien te worden, ook wanneer beide bestanddelen in een overeenkomst zijn benoemd. Bij een dergelijke dienst dient onder andere, maar daartoe niet beperkt het verwijderen van software en data gezien te worden.

8.22 Daar waar verwijdering van software en/of data met wederpartij is overeengekomen, dan wel dat deze omwille van de door Xeptor te verrichten werkzaamheden door haar noodzakelijk wordt geacht geschiedt deze verwijdering op grond van de haar beschikbare middelen en kennis. Xeptor kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden indien op enig moment achteraf blijkt dat met de op dat moment beschikbare middelen en kennis het mogelijk blijkt om de verwijderde software en/of data geheel of gedeeltelijk gerecupereerd kan worden.


8.23 Wederpartij factureert de eventuele eindkoopprijs, na vaststelling en mededeling hiervan door Xeptor. Facturen dienen deugdelijk en gespecificeerd te zijn opgemaakt en bevatten, naast de wettelijk verplichte informatie, in ieder geval de volgende elementen: Ordernummer; BTW en KvK nummer van wederpartij; factuurdatum; Intrastat code; SWIFT code/BIC; duidelijke omschrijving van de geleverde producten onder vermelding van de leverdatum; de prijs exclusief en inclusief BTW; het te betalen bedrag aan BTW.

Bij intracommunautaire transacties dient wederpartij het BTW-vrijstellingsnummer op de factuur vermeld te hebben.


8.24 Tenzij Xeptor schriftelijk anders instrueert, dient wederpartij de facturen in PDF formaat elektronisch en in enkelvoud te verzenden naar accountspayable@Infotheek.com Indien elektronische verzending niet mogelijk is, dan dient wederpartij de factuur in enkelvoud te verzenden naar: Xeptor t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 527, 2300 AM Leiden


8.25 a. Betaling door Xeptor geschiedt onder voorwaarde van; een correcte uitvoering van hetgeen is overeengekomen (met inbegrip van deze voorwaarden), ontvangst door Xeptor van een correcte factuur als omschreven in dit artikel en ontvangst door Xeptor van het door wederpartij ingevulde aanmeldformulier “IT Asset Recovery” van Xeptor. Betaling geschiedt als dan niet eerder dan 45 dagen na ontvangst van de factuur.

b. Iedere (nieuwe) wederpartij van Xeptor in het kader van asset overeenkomsten is verplicht zich bij Xeptor aan te melden door middel van het aanmeldformulier “IT Asset Recovery” van Xeptor. Xeptor gaat uit van de juistheid van de op dit formulier vermelde gegevens en zal onder andere alleen betalingen verrichten naar de op dit formulier vermelde bankrekening, ongeacht de vermelde gegevens op de factuur.


8.26 Indien de op het formulier vermelde gegevens van wederpartij wijzigen, dan zal wederpartij Xeptor hiervan per direct op de hoogte stellen. Het bij Xeptor beschikbare aanmeldformulier komt daarmee te vervallen. Wederpartij dient in dat geval een nieuw aanmeldformulier aan Xeptor te doen toekomen.


8.27 Bij verzuim en ingeval wederpartij niet heeft voldaan aan het bepaalde in de “IT Asset Recovery” is Xeptor steeds gerechtigd haar lopende verplichtingen op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval van verzuim geldt het bepaalde in dit lid ook voor verplichtingen uit verbintenissen die los van dat verzuim staan.


APPENDIX 9: RETURNMATERIALAUTHORISATIONENCONDITIES.

(elders “RMA en condities” genoemd)


Inleidendealgemenebepalingen:


9.1 a. Met Return Material Authorisation (verder RMA) wordt de schriftelijke toestemming van Xeptor aan wederpartij bedoeld, voor de door en/of zijdens wederpartij retour te zenden goederen.

b. Voor alle door wederpartij aan Xeptor retour te zenden goederen geldt dat wederpartij gehouden is om een autorisatieverzoek (verder RMA-aanvraag) bij Xeptor in te dienen. Aan het in behandeling nemen van een RMA-aanvraag kan wederpartij geen andere rechten ontlenen, dan dat hij een RMA-aanvraag heeft verricht.


9.2 Het staat Xeptor vrij om te bepalen, of en zo ja, voor welke goederen en zo zij dat wenst onder welke andere dan hier in deze appendix bedoelde voorwaarden, er aan wederpartij een RMA wordt verleend.

Aan de afgifte van een RMA kan wederpartij geen andere rechten ontlenen, dan dat Xeptor, onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”, enkel heeft ingestemd met het retour zenden van de op de RMA-aanvraag vermelde goederen


9.3 Met de condities van “RMA en condities” worden de voorwaarden bedoeld waaraan de geautoriseerde goederen voor en tijdens verzending aan Xeptor moeten voldoen.


9.4 De “RMA en condities” gelden voor alle aan Xeptor retour te zenden goederen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De voor RMA vatbare goederen worden onderverdeeld in de volgende groepen: A. Fabrieksgarantie en DOA, B. Xeptor garantie, C. Buiten de garantie, D. Transportschade, E. Proef- en/of zichtzending. Het begrip DOA “Death On Arrival” (niet werkend bij aankomst) komt in het kader van de “RMA en condities” enkel bij Fabrieksgarantie voor.


RMA-aanvraag:


9.5 a. Aan een RMA dient een uitdrukkelijk digitaal verzonden aanvraag van wederpartij vooraf te gaan, middels het volledig en juist invullen van een online RMA-aanvraagformulier welke beschikbaar is op de website van Xeptor. Voor zover de aanvraag van wederpartij in relatie staat tot de eerder door Xeptor aan haar gefactureerde goederen, dan beperkt een RMA zich tot de goederen als genoemd op de daaraan door Xeptor gezonden factuur. Het is niet mogelijk om goederen van meerdere facturen deel uit te laten maken van een en dezelfde RMA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij dient dus onder meer in alle gevallen het juiste factuurnummer op het RMA-aanvraagformulier in te vullen.

b. Onvolledige en/of onduidelijk ingevulde aanvraagformulieren zullen niet door Xeptor in behandeling worden genomen. Xeptor is daarvoor op geen enkele wijze en in geen enkele vorm door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen.

c. Xeptor heeft gedurende de behandeling van de RMA-aanvraag van wederpartij het recht een afschrift van de betreffende factuur te verlangen. Het niet kunnen overleggen van de factuur kan leiden tot afwijzing van de RMA-aanvraag of vertraging in de afhandeling van de RMA-aanvraag.


Beroep opgarantie:


9.6 a. Daar waar wederpartij goederen wenst te retourneren en waarbij wederpartij een beroep op garantie wenst te doen, adviseert Xeptor wederpartij om voorafgaand aan haar RMA-aanvraag na te gaan of het beroep op garantie binnen de garantiebepalingen valt. Bij Fabrieksgarantie staat dit doorgaans vermeld in de garantieclausules. Bij garantieverstrekking door Xeptor staat dit ofwel in de garantieclausules, dan wel in haar algemene voorwaarden vermeld.

b. De ingangsdatum van de garantie voor goederen vallende onder de door Xeptor verleende garantie is de leveringsdatum zoals die op de factuur van Xeptor staat vermeld, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie loopt automatisch af aan het einde van de overeengekomen garantieperiode. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum voor de garantietermijn, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als ingangsdatum van de garantie.


A. Fabrieksgarantieen DOA:


9.7 Indien wederpartij met betrekking tot een beroep op Fabrieksgarantie goederen retour wenst te sturen geldt, dat de wederpartij zich voor de behandeling en afwikkeling van de garantie uitsluitend rechtstreeks tot de fabrikant dient te wenden, tenzij ingevolge artikel 9.9 de wederpartij door de fabrikant wordt doorverwezen naar Xeptor dan wel wederpartij en Xeptor anders zijn overeengekomen.


9.8 Bij de door wederpartij gekochte en door hem in ontvangst genomen goederen, waarbij er sprake is van een “Death On Arrival”, verder DOA, van onder Fabrieksgarantie vallende goederen gelden de voorwaarden van de fabrikant, voor zover deze hiervoor een toepasselijke regeling biedt. Wederpartij is gehouden om de DOA direct bij de fabrikant te melden en de instructies van de fabrikant op te volgen.

Fabrieksgarantie en DOA via de RMA procedure van Xeptor

9.9 In een aantal gevallen kan het retourneren van goederen vallende onder Fabrieksgarantie, dan wel DOA, enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Xeptor en enkel door middel van de RMA- aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.

Namelijk in die gevallen dat fabrikant met Xeptor is overeengekomen, de wederpartij voor de afhandeling van de Fabrieksgarantie/DOA (deels) naar Xeptor te verwijzen, dan wel dat Xeptor uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen, eventuele beroepen op Fabrieksgarantie/DOA (deels) namens wederpartij met de fabrikant te regelen.


9.10 Indien bij een DOA ingevolge art. 9.9 van deze appendix de betreffende goederen aan Xeptor moeten worden teruggezonden, dient wederpartij altijd eerst vanuit de fabrikant een DOA- autorisatieformulier te verkrijgen. Vervolgens dient wederpartij binnen 5 werkdagen na dagtekening van het DOA-autorisatieformulier een RMA-aanvraag in te dienen met toevoeging van het DOA- autorisatieformulier.


9.11 Na verkrijging van een RMA voor onder “Fabrieksgarantie” vallende goederen dient wederpartij er voor zorg te dragen, dat de goederen voor verzending gereed staan zoals is beschreven bij art. 9.35.a van deze appendix en in het geval van een DOA op een wijze zoals beschreven bij art. 9.35.b.


B. Xeptorgarantie:


9.12 Indien wederpartij met betrekking tot een beroep op “Xeptor garantie” goederen retour wenst te sturen en/of dit in het kader van de behandeling van het beroep door Xeptor noodzakelijk is geldt, dat dit enkel kan geschieden door middel van een RMA-aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.


9.13 Na verkrijging van een RMA voor onder “Xeptor garantie” vallende goederen dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de goederen voor verzending gereed staan als beschreven bij art 9.36.a van deze appendix en in het geval van een “Carry-in garantie” op een wijze zoals beschreven bij art. 9.36.b.


C. Buitengarantie:


Conform overeenkomst geleverde goederen:

9.14 Indien wederpartij “Conform overeenkomst’’ geleverde goederen retour wenst te sturen omwille van een foutieve bestelling en dergelijke kan dit enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Xeptor en enkel door middel van een RMA-aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”. Xeptor is bij retouraanvragen voor “Conform overeenkomst” geleverde goederen geenszins tot goedkeuring gehouden. Producten die geen deel (meer) uitmaken van het assortiment van Xeptor, uitlopend of incourant zijn en/ of voor de uitlevering aan naar de wensen van wederpartij zijn aangepast komen nimmer in aanmerking voor terugname en/of creditering door Xeptor. Dit geldt evenzo voor onder andere warranty packs, onderdelen, geheugens, software en dergelijke.


9.15 Indien wederpartij een RMA-aanvraag indient waarbij sprake is van Conform overeenkomst geleverde goederen en Xeptor heeft daarop een RMA verleend, dan dienen deze goederen, inclusief alle accessoires, als nieuw, onbeschadigd, zonder verbroken zegels en in de onbeschadigde ongeopende originele verpakking en overeenkomstig de RMA en de instructies van Xeptor te worden geretourneerd. Ingeval er bij en/of zijdens wederpartij schade is ontstaan die voorkomen had kunnen worden rekent Xeptor minimaal 10% van de verkoopprijs ter compensatie van de ontstane schade.


9.16 a. Wederpartij dient een RMA-aanvraag voor het retour zenden van geleverde goederen binnen de termijn van 5 dagen na de op de betreffende factuur genoemde leverdatum bij Xeptor te hebben ingediend.

b. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum van Xeptor aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als moment van levering.


9.17 In het geval dat Xeptor een RMA verleent na een RMA-aanvraag van wederpartij voor Conform

overeenkomst geleverde goederen en de goederen in overeenstemming met de “RMA en condities” door Xeptor in ontvangst zijn genomen en na behandeling zijn geaccepteerd, dan komen de kosten van restocking en administratiekosten daarvan voor rekening van wederpartij. De kosten bedragen bij ongeopende verpakking van de producten 20% en bij geopende verpakking 25% van de verkoopwaarde, met een minimum van Euro 60,00 (zestig Euro) per geval (c.q. product).


9.18 Na verkrijging van een RMA voor onder “Conform overeenkomst” vallende goederen dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de goederen voor verzending gereed staan zoals beschreven bij art. 9.36.a van deze appendix.


Niet conform overeenkomst geleverde goederen:

9.19 Indien wederpartij “Niet conform overeenkomst” geleverde goederen’ aan Xeptor retour wenst te sturen kan dit enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Xeptor en door middel van een RMA- aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.


9.20 Indien wederpartij een RMA-aanvraag indient waarbij sprake is van Niet Conform vereenkomst geleverde goederen waar Xeptor een RMA op heeft verleend en er aan de buitenzijde van de verpakking duidelijk herkenbaar sprake is van Niet Conform overeenkomst geleverde goederen, dan dienen deze goederen, inclusief alle accessoires, als nieuw, onbeschadigd, zonder verbroken zegels en in de onbeschadigde ongeopende originele verpakking en overeenkomstig de RMA en de instructies van Xeptor te worden geretourneerd. Ingeval er bij en/of zijdens wederpartij schade is ontstaan die voorkomen had kunnen worden rekent Xeptor minimaal 10% van de verkoopprijs ter compensatie van de ontstane schade.


9.21 a. Wederpartij dient een RMA-aanvraag voor het retour zenden van geleverde goederen binnen de termijn van 5 dagen na de op de betreffende factuur genoemde leverdatum bij Xeptor te hebben ingediend.

b. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum van Xeptor aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als moment van levering.


9.22 Na verkrijging van een RMA voor onder “Niet conform overeenkomst” vallende goederen dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de goederen voor verzending gereed staan zoals beschreven bij art. 9.36.a van deze appendix.


D. Transportschade:


9.23 Indien wederpartij met “Transportschade” geleverde goederen aan Xeptor retour wenst te sturen kan dit enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Xeptor en door middel van een RMA- aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.


9.24 Met Transportschade geleverde goederen komen uitsluitend in aanmerking voor een RMA op grond van Transportschade, indien de goederen voor rekening en risico van Xeptor aan wederpartij zijn gezonden en er sprake is van transportschade. Voor zover de schade geacht wordt terstond bij het in ontvangst nemen zichtbaar te zijn, dient de schade tevens vermeld te zijn op een door of zijdens wederpartij getekende vrachtbrief/afleverbewijs.


9.25 a. Wanneer wederpartij de goederen waarop de transportschade betrekking heeft aan Xeptor wenst te retourneren, dan dient wederpartij een RMA-aanvraag voor het retour zenden van geleverde goederen binnen de termijn van 2 werkdagen na de op de betreffende factuur genoemde leverdatum bij Xeptor ingediend te hebben.

b. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum van Xeptor aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als moment van levering.


9.26 Indien wederpartij een RMA-aanvraag indient waarbij sprake is van transportschade aan de geleverde goederen waar Xeptor een RMA op heeft verleend en er aan de buitenzijde van de verpakking

duidelijk zichtbaar sprake is van transportschade, dan dienen deze goederen, zonder toebrenging van verdere schade en inclusief alle accessoires, zonder verbroken zegels en in de ongeopende originele verpakking en overeenkomstig de RMA en de instructies van Xeptor te worden geretourneerd. Ingeval verdere schade is ontstaan die voorkomen had kunnen worden rekent Xeptor minimaal 10% van de verkoopprijs ter compensatie van de ontstane schade.


9.27 Na verkrijging van een RMA voor onder “Transportschade” vallende goederen dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de goederen voor verzending gereed staan zoals beschreven bij art. 9.36.a van deze appendix.


E. Proef- en/of zichtzending:


9.28 Indien wederpartij voor “Proef- en/of zichtzending” geleverde goederen aan Xeptor retour wenst te sturen kan dit enkel geschieden na uitdrukkelijke goedkeuring door Xeptor en door middel van een RMA- aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities”.


9.29 Indien tussen Xeptor en wederpartij is overeengekomen, dat wederpartij gehouden is de eerder door hem van Xeptor op proef en/of op zicht ontvangen goederen te retourneren, dan dient wederpartij dit binnen de met Xeptor overeengekomen termijn, dan wel binnen de termijn van kennisgeving door Xeptor, een RMA-aanvraag in te dienen. Is er geen uitdrukkelijke termijn overeengekomen of bij kennisgeving genoemd, dan dient de RMA-aanvraag binnen 5 dagen nadat het retour zenden is overeengekomen dan wel na kennisgeving door Xeptor bij Xeptor te zijn ingediend.


9.30 Na verkrijging van een RMA voor onder “Proef en/of zichtzending” vallende goederen dient wederpartij er voor zorg te dragen dat de goederen voor verzending gereed staan zoals beschreven bij art. 9.36.a van deze appendix.


Overigealgemenebepalingen:


9.31 Het transport van alle door wederpartij onder RMA retour te zenden goederen wordt door Xeptor verzorgd, met uitzondering van retour te zenden goederen die vallen onder de toepasselijkheid van de Carry-in garantie en goederen waarbij sprake is van een DOA. In de voornoemde uitzonderingsgevallen wordt het transport zelf door wederpartij verzorgd.

In die gevallen waarin wederpartij het transport regelt reizen de goederen voor rekening en risico van wederpartij.


9.32 Daar waar Xeptor het transport verzorgd reizen de goederen voor rekening en risico van wederpartij, met uitzondering van goederen waarop de Pick-up en return garantie van toepassing is en de Niet conform overeenkomst geleverde goederen. Bij Pick-up en return garantie zijn namelijk (uitsluitend) de kosten van het transport voor rekening van Xeptor en bij de Niet conform overeenkomst door Xeptor geleverde goederen zijn de kosten alsmede het risico van het transport voor Xeptor.


9.33 De door Xeptor onder garantie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen bij Xeptor en/of de door haar ingeschakelde derde voor rekening en risico van wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


9.34 Xeptor is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor:

a. de tekortkomingen in de verpakking van de retour te zenden goederen en de gevolgen die daaruit, zowel tijdens als na het transport, kunnen voortvloeien. Xeptor is dan ook niet gehouden om de deugdelijkheid van de verpakking voorafgaand en tijdens het transport te controleren. Wederpartij blijft zelfstandig verantwoordelijk voor het op deugdelijke wijze voor transport verpakken van de retour te zenden goederen en is daarnaast verplicht de maatregelen te nemen, zoals beschreven in artikel 9.37.

b. het verlies aan, dan wel de openbaring van informatie en/of functionaliteiten op de hiervoor in deze appendix bedoelde goederen, gedurende de duur dat Xeptor deze goederen in behandeling en/of onder zich heeft, dan wel wanneer deze onder haar verantwoording bij een door haar ingeschakelde derde verblijven. Wederpartij blijft zelfstandig verantwoordelijk voor de dataveiligheid en is gehouden om tijdig

zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie en/of functionaliteiten en is daarnaast verplicht de maatregelen te nemen, zoals beschreven in artikel 9.37.


9.35 Xeptor streeft ernaar om de door haar van wederpartij retour ontvangen goederen, die vallen “Buiten garantie”, na haar controle in haar magazijn binnen ca. 10 werkdagen technisch-administratief af te handelen en zo daar sprake van is wederpartij een creditnota te sturen.


Verplichtingen wederpartij

9.36 a. Daar waar Xeptor aan wederpartij een RMA afgeeft, dienen de goederen waarbij Xeptor het transport verzorgt uiterlijk binnen 5 werkdagen na afgiftedatum van de RMA voor transport goed bereikbaar op de begane grond (zie onder Transport art. 6 gemeenschappelijke gedeelte) gereed te staan, maar in ieder geval op het tijdstip van ophalen door of zijdens Xeptor

b. Daar waar Xeptor aan wederpartij een RMA met betrekking tot een DOA of Carry-in garantie een RMA afgeeft, dienen de goederen waarvoor wederpartij het transport regelt binnen 5 werkdagen na afgiftedatum van de RMA door Xeptor op het door haar geïnstrueerde adres ontvangen zijn.


9.37 Wederpartij is na verkrijging van een RMA van Xeptor gehouden de volgende maatregelen te nemen voorafgaand aan de retournering van de goederen volgens de RMA en condities:

- Wederpartij dient een back up van de data en/of functionaliteiten te maken voor zover het informatie dragende goederen betreft;

- Wederpartij dient zorg te dragen voor de vereiste deugdelijke transportverpakking als hiervoor in deze appendix benoemd;

- Toners, en papier in de papierladers en dergelijke dienen te worden verwijderd;

- Bios wachtwoorden dienen aan Xeptor verstrekt te zijn;

- Toegangsbeveiligingen, zoals bijvoorbeeld, wachtwoorden, pincodes en dergelijke dienen verwijderd te zijn.


9.38 Wederpartij is gehouden om voor transport het door hem van Xeptor verkregen RMA- autorisatieformulier duidelijk zichtbaar en deugdelijk aan de buitenzijde van de (transport)verpakking aan te brengen; dus ook in die gevallen, dat het transport door wederpartij zelf verzorgd dient te worden.


Rechten Xeptor

9.39 a. Xeptor heeft het recht en zal dit recht (doorgaans) toepassen om goederen die niet volgens de instructies en/of RMA condities van Xeptor retour worden gezonden en/of waarvan de staat van de door wederpartij retour gezonden goederen en/of de verpakking daarvan daartoe voor haar aanleiding geeft, te weigeren en/of te retourneren, zonder dat Xeptor door en/of zijdens wederpartij hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kan worden. Het hier bedoelde retour zenden door Xeptor aan wederpartij geschiedt voor rekening en risico van wederpartij, met inbegrip van de eventuele kosten van het herverpakken.

b. Indien Xeptor de aan haar retour gezonden goederen waarvan de staat en/of verpakking ondeugdelijk is, niettemin accepteert, dan heeft zij het recht om, daar waar creditering is overeengekomen de waarde overeenkomstig aan te passen.


9.40 Daar waar wederpartij in strijd met de instructies van Xeptor en/of de RMA condities, goederen aan Xeptor retourneert en/of na onderzoek van het geretourneerde goed blijkt dat de opgegeven grond waarvoor de RMA is afgegeven ontbreekt, bijvoorbeeld ingeval er geen sprake blijkt te zijn van; garantie, DOA, Niet conform overeenkomst geleverd goederen en dergelijke, zulks overigens naar oordeel van Xeptor, is Xeptor gerechtigd om wederpartij naast de eventuele verzendkosten bij retourzending aan wederpartij tevens onderzoeks- en/of handelingskosten en dergelijke in rekening te brengen met een minimum van Euro 50,00 (vijftig Euro) per geval (c.q. product).


9.41 Daar waar Xeptor een RMA verleent voor door wederpartij retour te zenden goederen waarop Fabrieksgarantie van toepassing is, dan wel mede van toepassing is dan is Xeptor gerechtigd om de op dat moment geldende voorwaarden en procedure die deze fabrikant te dezer zake stelt als conditie voor het verlenen van een RMA geheel of gedeeltelijk in te brengen.


9.42 Voorgaande rechten gelden onverminderd alle overige rechten van Xeptor bij wet en deze algemene

voorwaarden geregeld.


APPENDIX 10: ALGEMENEGARANTIEVOORWAARDEN

10.1 De garantieduur voor vanuit Xeptor verleende garantie bedraagt maximaal 3 maanden aansluitend op de datum van levering van de betreffende goederen, zoals op de factuur van Xeptor staat vermeld, tenzij de duur uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie loopt automatisch af aan het einde van de overeengekomen garantieperiode.

Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum voor de garantietermijn, tenzij middels verzendbewijs een eerdere leveringsdatum aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als ingangsdatum van de garantie.


10.2 Xeptor neemt, ten aanzien van de door haar onder garantie geleverde goederen, uitsluitend een beroep op garantie door wederpartij in behandeling, wanneer de betreffende goederen door wederpartij aan Xeptor retour worden gezonden en hiertoe binnen de garantieperiode een retouraanvraag is gedaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of door Xeptor is geïnstrueerd. Het retour zenden kan enkel geschieden door middel van een RMA-aanvraag en onder de toepasselijkheid van de “RMA en condities” als beschreven in appendix 9.


10.3 Er kan nimmer sprake zijn van een dubbel verleende garantie. Ingeval er om welke reden dan ook toch sprake is van de afgifte van dubbele garantie; één vanuit de fabrikanten één vanuit Xeptor, dan is enkel de Fabrieksgarantie toepasselijk. Wederpartij kan alsdan geen rechten aan de door Xeptor verleende garantie ontlenen voor gedurende de duur dat beide garanties zijn afgegeven.


10.4 Aan het in behandeling nemen en de wijze van afhandeling van een garantie dan wel het goedkeuren van de RMA-aanvraag door Xeptor kan de wederpartij geen rechten ontlenen.


10.5 Een beroep door en/of zijdens wederpartij op een door Xeptor verleende garantie stuit de overeengekomen garantieperiode niet. Aan een door Xeptor verleende garantie kan door en/of zijdens wederpartij bij toekomstige al dan niet vergelijkbare aankopen geen rechten worden ontleend, ook niet wanneer er aan derden wel garantie werd en/of wordt verleend.


10.6. Daar waar er sprake is van een door Xeptor verleende garantie en wederpartij doet daar een beroep op, dan kan eerst na definitieve vaststelling van de aard van de klacht door Xeptor worden bepaald of de klacht op het geleverde product onder de toepasselijkheid van de garantie valt.


10.7 Valt de klacht niet onder de toepasselijkheid van de garantie en Xeptor heeft op verzoek van en/of zijdens wederpartij voorafgaand aan de definitieve vaststelling vervangende producten aan wederpartij geleverd, dan heeft Xeptor het recht om over de duur dat wederpartij het vervangende product onder zich heeft, met inbegrip van het retourtransport, wederpartij daarvoor kosten in rekening te brengen, welke gelijk liggen aan de normaal voor dat product geldende huurpenningen bij Xeptor.


10.8 Xeptor heeft het recht om wederpartij naast eventuele verzendkosten de extra onderzoeks-

/handelingskosten met een minimum van Euro 50,00 (vijftig Euro) per geval (c.q. product) in rekening te brengen, die zij heeft gemaakt met betrekking tot het onterecht beroep van wederpartij op een door Xeptor verleende garantie.


10.9 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Xeptor en wederpartij regelt wederpartij, bij een door Xeptor verleende garantie, het transport naar en vanaf Xeptor voor het verzenden van de goederen waarop een beroep op garantie wordt gedaan en draagt zij hiervoor het risico en de kosten (zgn. Carry-in garantie).


10.10 Xeptor regelt bij een door Xeptor verleende garantie slechts het transport naar en vanaf Xeptor voor het verzenden van de goederen waarop een beroep op garantie wordt gedaan voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen (zgn. Pick-up & Return garantie). Xeptor draagt onder uitsluiting van het transportrisico in dat geval enkel de kosten van het transport.

10.11 De goederen waarbij een beroep op garantie wordt gedaan en de eventuele vervangende goederen, zo daarvan sprake is, reizen voor rekening en risico van wederpartij. Dit betekent onder meer, dat bij verzending aan Xeptor, of aan haar leverancier, rechtstreeks of onrechtstreeks, dit franco dient te geschieden en bij verzending aan wederpartij door Xeptor vanaf haar bedrijf, dan wel een andere door haar te bepalen locatie, als af bedrijf.


10.12 De door Xeptor verleende garantie betreft een inspanningsverplichting en kan herstel of vervanging (van gelijksoortige ofwel functioneel gelijksoortige goederen), dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de betreffende goederen bevatten, zulks naar keuze van Xeptor.


10.13 Door voldoening aan één van de hiervoor bij 10.12 genoemde prestaties is Xeptor ter zake haar garantieverplichtingen volledig gekweten.


10.14 Het recht op garantie op de door Xeptor verleende garantie vervalt wanneer deze, zulks naar inzicht van Xeptor, gebaseerd is op oneigenlijk verzoek of een vermoeden daarvan; bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, indien:

- Er op de factuur iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

- Het model- (type) of productie- (serie) nummer op het product is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

- Er reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde (service)organisaties of personen.

- Er sprake is van oneigenlijk gebruik.

- Er een defect een gevolg is van onheil van buitenaf, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, blikseminslag, wateroverlast, brand, onachtzaamheid, verkeerd of oneigenlijk gebruik, ondeskundig gebruik, gebruik in een product onvriendelijke omgeving, bij het blootstellen aan extreme temperaturen en piekspanning en toedoen door dieren.

- Er een defect is veroorzaakt door aangesloten randapparatuur, toebehoren of gebruiksmaterialen anders dan door de fabrikant voorgeschreven.

- Er een defect is veroorzaakt door software- of configuratie problemen.

- Er sprake is van overbelast gebruik.

- Het product defect is door normale slijtage van vervangbare onderdelen.

- Het product wordt gebruikt in een land waarvoor het niet is ontworpen, geproduceerd of goedgekeurd en daardoor, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, niet voldoet aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn.

- De goederen waarop het garantieverzoek plaatsvindt zijn doorverkocht.

- De wederpartij op enigerlei wijze jegens Xeptor in verzuim, of in gebreke is.


10.15 Software en verbruiksartikelen zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, batterijen, toner cartridge, inktlinten, bon-rollen discpacks en geheugendragers vallen nimmer onder de door Xeptor verleende garantie.


10.16 Xeptor is niet verplicht, om voor de duur waarop zij de onder de door haar verleende garantie vallende goederen voor garantieverlening onder zich heeft, vervangende goederen aan wederpartij ter beschikking te stellen. Daar waar zij dergelijke goederen aan wederpartij ter beschikking stelt dan vallen deze niet onder de garantie.


10.17 Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge de door Xeptor verleende garantie worden vervangen, worden als gevolg van de garantieverlening het volle eigendom van Xeptor.


10.18 De onder garantie ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Xeptor of bij een door Xeptor hiervoor ingeschakelde derde, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


10.20 Xeptor is op geen enkele wijze en in geen enkele vorm door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor het verlies aan dan wel de openbaring van informatie en/of functionaliteiten op de hiervoor in deze appendix bedoelde goederen gedurende de duur dat Xeptor deze goederen in behandeling en/of onder zich heeft, dan wel wanneer deze onder haar verantwoording bij de door haar ingeschakelde derde

verblijven. Wederpartij blijft zelfstandig verantwoordelijk voor de dataveiligheid en is gehouden om tijdig zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie en/of functionaliteiten.


10.21 Xeptor is ook bij een door en/of zijdens wederpartij al dan niet terecht ingebracht beroep op garantie nimmer aansprakelijk voor verdergaande verplichtingen als hiervoor in dit artikel beschreven. Zij is dus ook niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade die er door wederpartij en/of die er zijdens wederpartij werd geleden en/of nog zal worden geleden.


10.22 De door Xeptor aan wederpartij verleende garantie vervalt automatisch op het moment dat wederpartij de betreffende goederen aan derden vervreemdt en/of voor gebruik aan derden overdraagt.


© copyright van “De Incassokamer B.V.” Versie: april 2016